10. 

CESTOVNÝ RUCH

Vzhľadom na to, že cestovný ruch sa stále častejšie skloňuje na rôznych úrovniach politického, podnikateľského, ale aj spoločenského života, je nevyhnutné si ho začať všímať ako potenciál rozvoja vidieka a celého Slovenska.

Cestovný ruch má v sebe obrovskú kapacitu na postupné stieranie regionálnych rozdielov a tiež na riešenie zamestnanosti v "hladových dolinách". Musíme si uvedomiť, že cestovný ruch je priemysel, nielen akési hobby pár nadšencov.

Slovensko svojou polohou, geografickým reliéfom, minerálnymi a geotermálnymi prameňmi, historickými pamiatkami je priam predurčené na dynamický rozvoj cestovného ruchu, na zvýšenie jeho podielu na tvorbe HDP.

Štát musí začať koncepčne a celoplošne riešiť rozvoj cestovného ruchu ako potenciál rozvoja priemyslu SR.

Myslím si, že je potrebné vytvoriť štátnu platformu, ktorá systematicky, odborne a veľmi razantne začne podporovať túto oblasť priemyslu vrátane vypracovania dlhodobej vízie minimálne na 25 - 30 rokov, ktorej napĺňanie bude štát ekonomicky, legislatívne a morálne podporovať.

Je načase sa zamyslieť nad vytvorením verejnoprávnej inštitúcie na rozvoj cestovného ruchu, ktorá začne tento typ priemyslu rozvíjať a podporovať (možno aj samostatné ministerstvo).

Ak to myslíme vážne s rozvojom cestovného ruchu na Slovensku, musí byť koordinovaný z jedného centra tak, aby všetky zdroje investované do rozvoja (verejné alebo súkromné) boli čo najefektívnejšie využité a jednotlivé investičné zámery vytvárali vzájomnú synergiu, logiku v rámci Slovenska, regiónov, a vychádzali z vízie Slovenska.

Rozvoj cestovného ruchu je jedna z hlavných ciest ako Slovensko posunúť o veľký krok ďalej do vyspelej Európy či sveta.

Rozvinutý cestovný ruch na úrovni 21. storočia robí krajinu krajšou, vzdelanejšou, bezpečnejšou, ekologickou, modernou, atraktívnou, známou a sexi.

Rozvinutý cestovný ruch je významným hnacím motorom rozvoja regiónov.