11. 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Nastal čas, keď ochrana životného prostredia by mala patriť k prioritám každej slušnej krajiny.

Tieto snahy nestačí len deklarovať a prípadne aj legislatívne upravovať (väčšinou pod tlakom EK), ale aj proaktívne realizovať.

Úspešná politika ochrany životného prostredia sa nedá zdarne realizovať bez regiónov a komunálnej samosprávy.

Nestačia len pravidlá, ale je nevyhnutné veľmi dôrazne zabezpečiť ich dodržiavanie, resp. vymožiteľnosť a hlavne razantná prevencia a výchova.

Ochrana životného prostredia v rámci výkonu štátnej správy sa stala za posledné roky oblasťou, kde je extrémne rozšírená korupcia, klientelizmus a nekompetentnosť.

Aj to zapríčinilo priam katastrofálny stav, aký je na Slovensku v tejto oblasti.

Ochrana životného prostredia sa musí stať súčasťou nášho každodenného života - ako občana, obyvateľa obce, mesta či regiónu.

Ochrana životného prostredia, jeho intenzívne premietnutie do reálneho života je právo občanov vyplývajúce z Ústavy SR.

Vízia Slovenska musí dať presnú a zrozumiteľnú odpoveď ako ďalej, aká bude stratégia štátu v tejto politike, aké sú dlhodobé, ale aj krátkodobé ciele. Aké nástroje štát použije na ich realizáciu.

Politika štátu na ochranu životného prostredia má niekoľko rovín a môžeme smelo konštatovať, že štát zlyháva, i keď marketingovo a čiastočne aj legislatívne sa tvári, že Slovensko napreduje.

No realita je úplne iná.

Keď si odmyslíme korupciu a klientelizmus, tak vidíme:

- vyklčované lesy,

- znečistené vodné toky,

- nelegálne skládky,

- kontaminované územia,

- nedostatočnú separáciu komunálneho odpadu a jeho následné zhodnocovanie,

- nedostatočnú ochranu národných parkov chránených území,

a takto by sme mohli pokračovať ďalej.

Aj ochrana životného prostredia musí byť top prioritou ústrednej vlády, regionálnych vlád či miest a obcí.

Ochrana životného prostredia nepozná výnimky, buď je chránená pre našu, ale aj budúcu generáciu, alebo skôr či neskôr Slovensko a jeho občania za to tvrdo zaplatia.

Príroda, lesy, voda je to jediné a vzácne, čo z prírodných bohatstiev Slovensko má.

Nikdy sa nesmie dopustiť, aby devastácia krajiny pokračovala v takom tempe a bezohľadnosti voči obyvateľom tejto krajiny a prírode ako takej.

Našim cieľom musí byť vybudovať zo Slovenska ekologicky bezpečnú krajinu na vysokej európskej úrovni.

Ochrana životného prostredia sa musí stať vo významnom rozsahu súčasťou vzdelávacieho procesu tak, ako aj prevencia či osveta.

Musíme zmeniť postoj ľudí, inštitúcií, firiem, samosprávy a štátu k tejto výzve.

Len ekologicky bezpečná krajina dáva zmysel budúcnosti a jej generáciám.