12.

 ZAHRANIČNÁ POLITIKA A EÚ

Táto oblasť patrí medzi základné hodnotové piliere. Ukotvenie v štruktúrach EÚ a NATO je jediná možná politika. Pravdaže, aj povinnosti a záväzky vyplývajúce z členstva SR v rôznych medzinárodných organizáciách sú nespochybniteľné, ako aj zachovanie kontinuity zahraničnej politiky.

Čo sa týka zahraničnej politiky, je nevyhnutné rázne rozšíriť jej ekonomický a obchodný potenciál.

Slovensko musí zadefinovať užitočný rámec kooperácie na úrovni V-4, pretože zo 79 okresov je 36 prihraničných, v ktorých žije 48 % obyvateľov, presnejšie, viac ako 2,2 milióna ľudí žije v regiónoch, ktoré dokážu výraznejšie profitovať zo spolupráce so samosprávami a regiónmi v susedných štátoch.

Hlas Slovenska bude potrebné viac konštruktívne počuť v medzinárodných inštitúciách, hlavne čo sa týka EÚ, či už jej nevyhnutnej reformy, ako aj jednotlivých spoločných politík.

Jednoznačne treba podporovať existenciu v jadre EÚ, sebavedomé členstvo, ale zároveň hovoriť, že Európska únia sa musí zmeniť, reorganizovať. Musí byť omnoho flexibilnejšia, dynamickejšia v riešení problémov, ak chce "prežiť".

A rovnako ako Slovensko aj EÚ potrebuje urýchlene prijať svoju víziu na 15 - 30 rokov. Je potrebné, aby členské krajiny jednoznačne vedeli, aká má byť EÚ v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte vo všetkých svojich politikách vrátane organizačných, štrukturálnych a kompetenčných zmien, ktoré sú nevyhnutné na to, aby "prežila" či zvládla ďalšie prijímania nových členov.

Táto agenda je prioritná v oblasti zahraničnej politiky a bude ju nevyhnutné výrazne a zrozumiteľne artikulovať na všetkých fórach.

Slovenská republika a jej predstavitelia zahraničnej politiky raz a navždy musia zadefinovať svoj postoj ku krajinám smerom na východ, či ide o bývalé zväzové republiky Sovietskeho zväzu, alebo krajiny z oblasti Ázie a pod.

Je potrebné vždy presadzovať postoj, že svet nie je čierno-biely a že pre vzájomnú spoluprácu je veľmi dôležité dať signál, aké hodnoty Slovensko zdiela a do akej miery sú spoločné, kde sa nestretávame. Ale zároveň aj ekonomicko-obchodný rozmer a jeho potenciál je takisto dôležitým kritériom posudzovania vzájomnej spolupráce. Musíme sa začať rovnakým metrom pozerať na všetky svetové strany.

Nevyhnutné je požadovať od lídrov EÚ (Komisia - vedenie parlamentu) jasné formulovanie vízie EÚ ako takej.

Po voľbách do EÚ bolo potrebné rozbehnúť prácu na tvorbe tohto strategického dokumentu na všetkých riadiacich úrovniach EÚ.

Bez presne a účinne definovanej vízie EÚ - (aká má byť EÚ o 15 - 20 rokov) nie je možné zabezpečiť jej progres, a tiež dôrazne čeliť euroskepticizmu, nárastu extrémistických a separatistických tendencií.

Občania, ale aj národné politické reprezentácie musia poznať tento dokument v celej jeho horizontálnej aj vertikálnej šírke a hĺbke.

Musí sa týkať jednak spoločných riadiacich a rozhodovacích mechanizmov, jednak kompetenčných zručností orgánov EÚ vrátane nových schvaľovacích pravidiel EÚ. Únia potrebuje celkovú reformu jej poslania a cieľov.

Či už dovnútra EÚ - (členských štátov), ale aj voči zahraničným partnerom z tretích krajín.

Musia byť zreteľne stanovené jednotlivé politiky v rámci členských štátov a jasne formulovaná zahraničná politika EÚ v celom komplexe úloh a poznania súčasného stavu medzinárodného diania.

V neposlednom rade bude nutné artikulovať podmienky rovnocenného postavenia členských štátov. Merateľne a zrozumiteľne zadefinovať ekonomické pravidlá členstva EÚ, ľudsko-právne pravidlá členstva EÚ, environmentálne pravidlá členstva EÚ, sociálne a daňové pravidlá členstva EÚ a ďalšie politiky, ktoré budú výlučne alebo čiastočne spadať pod jurisdikciu EÚ a ktoré ostanú výlučne v kompetenciách národných štátov.

Podľa môjho názoru treba zmeniť aj kompetencie a právomoci EP. S možnosťou oveľa operatívnejšie zasahovať do rozhodovacích právomocí EK, či aj s možnosťou vlastnej zákonodarnej iniciatívy.

Dnes v záujme zachovania životaschopnosti Európskeho spoločenstva je nevyhnutná takáto rozsiahla reforma vrátane vízie.. EÚ musí dať svojim členom uchopiteľnú a vierohodnú nádej.

Sme presvedčení o tom, že všetky tieto reformné zmeny či vízia si budú vyžadovať ratifikáciu v národných parlamentoch, čím sa zabezpečí záväznosť pre všetky členské štáty bez toho, aby na ich napĺňanie mali vplyv striedajúce sa politické špičky v členských krajinách. (Akási revízia Lisabonskej zmluvy.)

Za samotnú zmienku stojí:

  • riešenie a zabezpečenie schengenských hraníc spoločnými silami EÚ,
  • vytvorenie Európskeho vojenského obranného paktu,
  • jasné formulovanie zmyslu, postavenia a úlohy eurozóny a jej budúcnosti.

Zo strany Európskych inštitúcií treba dať jednoznačný odkaz všetkým členským štátom EÚ, že v tomto klube sú vítaní, avšak členstvo v ňom prináša nielen vzájomné výhody, ale aj povinnosti.

Že členstvo v klube je dobrovoľné, člen Európskeho spoločenstva musí a zaväzuje sa striktne dodržiavať pravidlá tohto klubu v plnom rozsahu.

Celá reforma a posolstvo má slúžiť na získanie väčšej dôvery členských štátov v európske inštitúcie a najmä ich obyvateľov.

Len zomknutá a reformovaná EÚ dokáže úspešne a rozhodne čeliť vonkajším vplyvom zo strany iných veľmocí a zoskupení, ako: USA, Rusko, ázijské spoločenstvá a pod.

Súčasne našim partnerom ponúkne stabilný, úspešný a mierový región na vzájomnú spoluprácu.

EÚ stojí na prahu bytia či postupného odumierania (Brexit).

Som presvedčený o tom, že voči ďalším generáciám máme zodpovednosť tento jedinečný projekt uchovať, reformovať a dať mu možnosť na ďalšie desaťročia.