13. 

SMART CITY

Inteligentné technológie, riešenia, aplikácie sú všade okolo nás. Náš život je čoraz viac s nimi konfrontovaný a neustále atakovaní.

Áno, radi a dobrovoľne sa s nimi stotožňujeme, vyhľadávame a využívame ich schopnosti, vlastnosti. Sú všade - v autách, telefónoch, budovách a pod. Fungujú autonómne, mnohokrát bez vzájomného prepojenia. Myslíme si, že uvedený potenciál inteligentných riešení množstva segmentov nášho života, ktoré neustále dynamicky napredujú, je potrebné komplexne využiť, vzájomne ich spájať, integrovať tak, aby ich kapacita bola využitá v maximálnej možnej miere pre mestá, regióny, krajinu či občana.

Je najvyšší čas poľudštiť džungľu smart technológií, vytvárať koncepcie a architektúru na ich humanizáciu s cieľom uľahčenia, skvalitnenia a zefektívnenia nášho každodenného života.

Aby technológie prinášali obyvateľom šetrenie financií, času, menej stresu, a benefity z toho plynúce mohli investovať pre seba, svoju rodinu či blízkych.

Pre mestá, regióny, či Slovensko budú prinášať ďaleko efektívnejšie, ekologickejšie, bezpečnejšie, transparentnejšie spravovanie územia, čím automaticky nastáva ekonomický, hospodársky rast regiónov. Inteligentný región je región budúcnosti, ktorý je vľúdny k svojim obyvateľom a zároveň spĺňajúci atribúty priestoru trvalo udržateľného života.

Budovanie inteligentných regiónov vyžaduje existenciu vízie v celej šírke a spektre poznania inteligentných riešení a zároveň všetkých činností a služieb, ktoré územie poskytuje, respektíve musí poskytovať pre život.

Inteligentným riešeniam sa nedá vyhnúť, pokrok sa nedá zmeniť, či sa nám to páči, alebo nie, nastala "smart revolúcia".

Ak túto výzvu v našich mestách a regiónoch či Slovensku uchopíme včas, rozumne a koncepčne je viac ako isté, že snaha o "Trvale udržateľný rozvoj a život" sa naplní omnoho rýchlejšie, humánnejšie, ekologickejšie a ekonomickejšie. Nehovoriac už o významných bezpečnostných parametroch takéhoto smart regiónu.

Ukazuje sa, že je nevyhnutné pracovať na takejto vízii, vytvoriť jednotnú architektúru riešení či po stránke obsahu a filozofie a taktiež technológií. Inteligentné riešenia totiž nie sú len o technológiách, ale v prvom rade o ľuďoch - užívateľoch týchto riešení, ich postupný prerod a identifikácia s prostredím. Smart prostredie nie je individualita, ale komunita zachovávajúca v maximálne možnej miere súkromie, osobnú integritu a jedinečnosť užívateľa.

Inteligentné riešenia nám pomôžu budovať identitu miest, obcí, regiónov, Slovenska, aj vďaka vytváraniu centier zdielaných služieb. Obyvatelia si aj vďaka smart vytvoria iný emočný vzťah k miestu, kde žijú, pracujú a vychovávajú svoje deti. Na báze smart riešení spojených s gazdovským rozumom budeme aktívne tvoriť funkčné regióny, ktoré budú vo svojom území garantovať dostupnosť, kvalitu a efektivitu verejných služieb a orientovať sa na alternatívne financovanie municipálneho rozvoja, lebo európske štrukturálne a investičné fondy nie sú jediný ani kľúčový nástroj financovania regionálneho rozvoja. Okrem nich máme ako na dlani ponuku PPP projektov, možnosti prameniace v komunálnych dlhopisoch, takisto napríklad úverové mechanizmy Európskej investičnej banky. To všetko sú ďalšie príležitosti financovať reálne, užitočné a udržateľné rozvojové impulzy v regiónoch.

Smart riešenia sú investícia do budúcnosti pre nás, naše deti či ďalšie generácie.