15. 

POVINNÉ ZAVEDENIE IQ A EQ TESTOV

Som presvedčený o tom, že okrem zmeny systému v nastavení riadenia spoločnosti či krajiny musí prísť aj k zmene a nastaveniu pravidiel pre kandidátov uchádzajúcich sa o politickú či odbornú verejnú funkciu.

Kandidát na politickú funkciu

Riadenie štátu či samosprávy si vyžaduje ruka v ruke s vývojom spoločnosti čoraz vyššie zručnosti a schopnosti tieto procesy zvládnuť či ovládať, alebo aj predvídať.

Funkcia politika (či na štátnej alebo regionálnej úrovni) si vyžaduje nielen odborné predpoklady, ale aj osobnostné, morálne a ďalšie zručnosti.

Musíme si raz a navždy uvedomiť, že politik veľmi zásadne a vážne ovplyvňuje náš každodenný život, chod spoločnosti, regiónu, mesta či obce.

Z toho dôvodu by mali byť na politikov kladené tie najprísnejšie kritériá na predpoklady vykonávať takýto zodpovedný post v spoločnosti.

V súčasnej dobe už nestačí len to, že bol zvolený vo voľbách a má dôveru voliča (zvlášť nie pri dnešnom volebnom systéme).

To, že je to málo, vidíme u prevažnej časti politikov denno-denne v priamom prenose, ako ďaleko to môže v spoločnosti zájsť, keď si zvolíme politika, ktorý nemá ani len základné predpoklady, aby takú významnú funkciu mohol zastávať. Absolútny deficit odborných, ale aj emocionálnych hodnôt. A mnohí z nich sú často pre voliča anonymní, sú len na "súpiskách" politických strán.

Stačí, že je buď v správnej strane, alebo marketingovými zručnosťami povrchne presvedčí verejnosť o svojej kandidatúre. Väčšinou vytriezvenie z takejto voľby u voliča prichádza veľmi skoro, no politik je zvolený a náprava už nie je možná.

Mohli by sme uviesť desiatky dôvodov, ktoré podporujú našu myšlienku, ale za všetky stačí snáď jeden argument, ako je väčšina politikov vnímaná verejnosťou. A odpoveď je jasná.

Bude nevyhnutné, ak chceme aby v politike pôsobili tí schopní, v zákone o voľbách (bude platiť pre všetky typy volieb a ich úrovniach) presadiť zákonnú podmienku pre všetkých kandidátov na možnú účasť v tomto procese absolvovanie IQ a EQ testov. (zatiaľ pracovný názov)

Každý kandidát bude povinný absolvovať tieto testy u certifikovaného špecialistu a jeho vyhodnotenie predložiť ako súčasť listín potrebných na splnenie formálnych podmienok na kandidatúru vo voľbách.

Certifikované pracovisko by po vyhodnotení testovania stanovilo rating (na základe presných všeobecne platných odborných pravidiel) kandidáta na výkon takejto funkcie (napr. na stupnici 1-5).

Nad celým procesom by dohliadalo odborné pracovisko, ktoré by jednak zodpovedalo za vypracovanie testov, metodiky ich vyhodnocovania a zároveň by udeľovalo certifikácie pre regionálne pracoviská, ktoré by boli autorizované na vykonávanie, vyhodnocovanie testov a udeľovanie ratingu kandidátom.

Pracoviská by boli certifikované celoplošne a proporčne na celom území SR. (Pravdepodobne súkromné, ale aj verejné psychologické ambulancie a pod.)

Testovanie by bolo povinné pre všetkých kandidátov, bolo by spoplatnené a náklady s ním spojené by si hradil každý kandidát sám. Náročnosť testov by bola prispôsobená k funkcii, na ktorú občan kandiduje.

Kandidát je povinný zverejniť takto získaný rating a zároveň by bol rating (číslo) aj súčasťou kandidačných a volebných listín pri mene každého kandidáta.

Prípadne aj neúspešný kandidát (napr. s ratingom 5) má právo sa uchádzať a kandidovať vo voľbách. No súčasne volič bude mať právo poznať jeho rating a podľa tohto ukazovateľa sa rozhodnúť pri voľbe.

Zastávame názor, že takáto zákonná požiadavka skvalitní výber kandidátov a umožní voličom sa kvalifikovanejšie rozhodnúť.

Kandidát na významnú riadiacu funkciu v štáte

Taktiež bude nevyhnutné presadzovať takúto zákonnú povinnosť testovania aj pri obsadzovaní významných výkonných manažérskych postov v krajine. Rovnako na celoštátnej, ako aj regionálnej úrovni.

Kandidáti o takéto posty budú povinní doložiť certifikát z takéhoto testovania a zverejniť ho. Pridelený rating z testu bude súčasť osobných podkladov kandidáta vo výberovom konaní.

Testovanie by sa týkalo výkonných pozícií ,ako napríklad:

- členovia vlády (ak test neabsolvoval ako kandidát na poslanca),

- vysokí štátni úradníci ministerstiev (rozsah sa presne vymedzí, min. generálni riaditelia, vedúci úradov a pod.),

- štátni tajomníci,

- generálni riaditelia, riaditelia a vysokí manažéri všetkých štátnych podnikov a inštitúcií, či príspevkových, rozpočtových, akciových spoločností alebo spoločností s ručením obmedzeným patriacich do zriaďovateľskej pôsobnosti štátu či samospráv.

- pre spoločnosti, kde je štát alebo samospráva akcionár, resp. podielnik, aj v tomto prípade pre vrcholových manažérov štátu či samospráv, ktorí v jeho mene vykonávajú akcionárske práva,

- taktiež by sa to malo týkať výberu generálneho prokurátora, Súdnej rady, sudcov najvyššieho súdu, funkcionárov policajných zložiek, NGŠ a členov GŠ, šéfov tajných služieb, NBÚ, guvernéra a viceguvernéra NBS a podobne. (vývojom sa to upresní)

Veľmi dôležité je, že so zmenou systému riadenia štátu, spoločnosti, regiónov či samosprávy je takisto nevyhnutné zmeniť aj spôsob uchádzania sa o významné či už politické, alebo manažérske pozície, ktoré významne ovplyvňujú každodenný život občanov, regiónov či Slovenska.

Nestačí len zmeniť systém územnosprávneho členenia, volebného systému alebo riadenia krajiny, treba aj do systému vložiť čo najkvalitnejších ľudí.

Len tak sa nám podarí budovať úspešné a sebavedomé Slovensko regiónov s jasnou víziou pre krajinu, v ktorej budeme radi žiť