2. 
ZMENA ÚZEMNOSPRÁVNEHO ČLENENIA SR

Po pokuse o územnosprávnu zmenu a vytvorení vyšších územných celkov (VÚC) sa ukázalo, že tento krok bol krokom vedľa. VÚC sa v praxi ukázali ako umelý prvok v regionálnej politike, ktorý nenaplnil očakávania (skôr vytvoril chaos a zvýšil administratívu). Občania ho neprijali a nevidia v ňom pozitíva.

Program "Slovensko Regiónov" navrhuje model 3 + 1. Model, ktorý sa historicky na území Slovenska osvedčil. Ľudia mu rozumejú.

Samozrejme, nepôjde o model, ktorý poznáme spred roka 2001 či pred rokom 1989.

Navrhujem model, ktorý má svoje rácio - bude bližšie k občanovi, bude zjednodušovať a sprehľadňovať riadenie štátu, regiónu či samosprávy.

Bude to nový model štátnej správy a samosprávy. Nevyhnutné je zefektívniť riadenie štátu a regiónov tak, aby vo väčšine politík regióny rozhodovali autonómne, spolu s jeho obyvateľmi.

Moja predstava je vytvoriť tri prirodzené regióny a na ich čele bude stáť regionálny premiér s regionálnou vládou a regionálnym parlamentom.

Samostatne sa upraví a posilní postavenie hlavného mesta Slovenska Bratislavy.

Budú tri regionálne vlády a parlamenty - západ, stred a východ.

Volebný systém do regionálnych parlamentov bude väčšinový. Každý región sa bude skladať z krajských volebných obvodov. Každý okres podľa počtu obyvateľov bude mať garantovaný počet volených zástupcov do regionálneho parlamentu. Obdobne sa prerozdelia mandáty aj do zastupiteľstva Bratislavy. ( pozri tabuľku 1-4)

Regionálny parlament vyslovuje dôveru regionálnej vláde, o ktorú požiada regionálny premiér na základe poverenia prezidenta SR (na základe výsledkov regionálnych volieb).

Regionálna vláda a parlament spravuje územie autonómne v kompetenciách prenesených ústrednou vládou SR, vychádzajúc z novej Ústavy SR a kompetenčného zákona.

Premiéri a ministri regionálnych vlád úzko a vzájomne spolupracujú s premiérom SR a ústrednou vládou SR a taktiež aj medzi sebou v rámci regiónov.

Premiéri regionálnych vlád, ako aj primátor hlavného mesta sa aktívne zúčastňujú na rokovaní ústrednej vlády s hlasovacím právom a jednotliví ministri regiónov a "generálni riaditelia odborov" Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na rokovaní a schvaľovacích procesoch na ústredných ministerstvách.

(Obrana, zahraničné veci, vnútro, spravodlivosť ostávajú výlučne v kompetencii ústrednej vlády, ako aj veľké infraštrukturálne projekty celoštátneho významu, či líniové stavby presahujúce hranice regiónu).

Bratislavu navrhujem rozšíriť na územie terajšieho Bratislavského samosprávneho kraja.

Samozrejme, tento návrh si vyžaduje úplné detailné rozpracovanie skupinou odborníkov. Zároveň sa upraví počet ministerstiev ústrednej vlády a ich politík a rovnako sa namodelujú regionálne ministerstvá či generálne odbory hl. mesta Bratislavy.

Keďže Slovensko má 2661 obcí do 3000 obyvateľov, bude nevyhnutné nastaviť proces administratívneho spájania obcí na výkon originálnych kompetencií, ktoré samosprávy dostali do vienka (tento proces čiastočne prebieha vďaka iniciatíve starostov, nie štátu). Proces spoločných úradov pre jednotlivé obce celú administratívu sprofesionalizuje, urýchli a odbúra stres jednotlivým starostom, ktorí nie sú objektívne schopní najmä z ekonomického hľadiska, ale aj odborného (personálneho) zabezpečiť plnenie úloh na požadovanej úrovni. Bude to krok k profesionalizácii administratívy obcí na Slovensku. Rovnako navrhujeme, aby sa presadil model integrovanej verejnej správy. Je načase sa zbaviť "Dzurindovho" územnosprávneho členenia Slovenska.

"O regiónoch si budeme rozhodovať sami."