8.

 POĽNOHOSPODÁRSTVO

Politika poľnohospodárstva, ktorá úzko súvisí s rozvojom vidieka a regiónu, bude prioritou programu.

Rôzne politické garnitúry od roku 1990 urobili všetko pre to, aby tento segment úplne zdecimovali. Slovensko historicky patrilo medzi typické agrárne krajiny, kde poľnohospodárska výroba či už rastlinná, alebo živočíšna tvorili základ rozvoja vidieka.

Tomuto segmentu priemyslu musí byť venovaná pomerne rozsiahla a detailne spracovaná kapitola vo vízii Slovenska na 20 - 30 rokov.

Poľnohospodárstvo sa opäť musí stať chrbtovou kosťou vidieka.

Štát musí jasne zadefinovať, akú úlohu bude mať pri rozvoji našej spoločnosti. A nepôjde len o potravinovú bezpečnosť Slovenska, ale aj o prinavrátenie života na slovenský vidiek v celom jeho spektre vrátane stabilizácie strednej a mladej generácie na vidieku.

Štát si musí uvedomiť, že rozvoj poľnohospodárstva a vidieka nezabezpečia veľkí agrooligarchovia, ktorí tento sektor skôr deformujú a postupne likvidujú. Či už svojou poľnohospodárskou výrobou (prevažne priemyselné plodiny), ale i rozpínavosťou, voči ktorej sa strední a malí farmári nedokážu účinne brániť.

Tak ako kostru priemyslu vo vyspelých krajinách EÚ tvoria strední, malí podnikatelia a živnostníci (štatistiky hovoria, že tvoria až 70 - 80 % HDP), tak aj v poľnohospodárstve sa kostrou musia stať strední a malí farmári. Títo bez podpory štátu a legislatívnej ochrany nemajú šancu prežiť. Keď skrachujú, zanikne aj vidiek.

Bude nevyhnutné jasne zadefinovať vo všetkých parametroch vzťah štát a agrooligarchovia a štát verzus strední a malí farmári.

Strední a malí farmári si vyžadujú špeciálnu ochranu a poznať dlhodobú víziu štátu v tejto politike.

Táto sféra podnikania okrem subjektívnych kritérií vplývajúcich na prosperitu, je vo veľkej miere závislá od klimatických a vegetačných podmienok, či kvalite a rýchlosti nárastu hmotnosti pri živočíšnej výrobe.

Štát musí vytvárať stredným a malým farmárom (tu bude nutné jasne stanoviť parametre, kto spĺňa kritériá týchto kategórií) také podmienky na podnikanie, aby sa stali konkurencieschopní, aby dokázali svoju výrobu modernizovať tak, aby spĺňala všetky európske štandardy. A zároveň mali odbyt pre svoju produkciu za podmienok, ktoré nie sú devastačné, ale skôr naopak; no a to bez podpory štátu nepôjde.

Ukazuje sa, že bude nevyhnutná kompletná reforma dotačnej politiky či už na úrovni štátu, ale aj v rámci poľnohospodárskej a potravinárskej politiky EÚ.

Ukazuje sa, že tento systém vyhovuje najmä veľkým farmám a veľkovýrobcom, špekulantom a podvodníkom s pôdou, hlavne pri priamych platbách.

Takýto stav je trvalo neudržateľný, je nevyhnutné trvať na kompletnej reforme týchto politík či už v SR, alebo v rámci EÚ.

Musí to byť jedna z priorít. Nestačia čiastkové zmeny, nestačí systém vylepšovať a hasiť ,keď je problém, treba zmeniť filozofiu prístupu, jasne po fundovanej širokej konzultácii odborníkov a expertov vypracovať dlhodobú víziu rozvoja poľnohospodárstva na Slovensku.

Musíme sa vrátiť ku svojim koreňom.

Ak zaniknú malí a strední farmári, zanikne aj vidiek so všetkým, čo k nemu patrí vrátane tradícií, folklóru, zvyklostí a iných kultúrnych a spoločenských hodnôt, ktoré tisícročia tvorili obraz slovenského vidieka, regiónov a ktoré boli zároveň vždy hlboko späté s pôdou.