ŠKOLSTVO

20.12.2021

V ďalšom diely programu Slovensko regiónov sa venujeme Školstvu. Zmena je nevyhnutná, nakoľko vidíme, že to stále nie je optimálny stav. Podľa autora projektu JUDr. Fedora Flašíka, by systém školstva potreboval zmeny, o ktorých hovorí vo videu. Ak by Ste mali nápad, podnet či otázku, už teraz sa na ne tešíme. 

Podobnou prioritou ako je zdravotníctvo, je aj školstvo.

Tak, ako je pre krajinu nevyhnutná zdravá populácia, rovnako je dôležitá aj vzdelaná populácia.

Školstvo už roky trpí množstvom chorôb a ťažkosti, je neustále na okraji záujmu vlád, trpí finančnou aj personálnou podvýživou. Ani školstvo nemá svoju ucelenú koncepciu a víziu. Problémy školstva sa riešia nekoncepčne, výlučne ad hoc len vtedy, keď už problém horí.

Má nelogické trojstupňové riadenie (obce, mestá, VÚC, ministerstvo), čo veľakrát vnáša chaos a nekoncepčnosť.

Rovnako bude nevyhnutné raz a navždy zadefinovať úlohu štátu na všetkých stupňoch vzdelávania či po stránke ekonomickej, obsahovej aj kompetenčnej.

Štát musí v úplnej miere sanovať potreby vzdelávania populácie (v zmysle ústavy) v potrebnom rozsahu a európskej kvalite.

Kreovanie vzdelávania musí vychádzať z vízie krajiny, jej potrieb, hlavne čo sa týka budúcnosti. Trestuhodne sa to zanedbalo, chýba koncepcia, populácia sa vzdeláva živelne a často v nezmyselných študijných odboroch. Nemôže sa stať v budúcnosti, že na trhu práce chýba kvalifikovaná pracovná sila.

Bude potrebné zadefinovať vzťah štátu a súkromného školstva.

Nie je možné, aby súkromné školstvo a jeho odborné zameranie vznikalo živelne bez potrieb spoločnosti.

Tieto neduhy sa, samozrejme, týkajú celého školského systému od základných až po vysoké školy. Množstvo súkromných škôl má vzdelávanie len ako biznis aj za cenu prudkého zníženia náročnosti kritérií pri výbere študentov a štandardov kvality vzdelávacieho procesu.

Bude žiaduce urobiť kompletný audit všetkých škôl na všetkých stupňoch a rázne i zrozumiteľne zadefinovať úlohu a postavenie štátu v tomto procese. Jasne povedať, čo sú priority štátu, čo je štát ochotný v tomto procese financovať či podporovať a o čo nemá záujem.

Rovnako bude nutné zmeniť kompetencie riadenia školstva ako takého na všetkých stupňoch a v zmysle uvedeného návrhu na zmenu územnosprávneho členenia SR.

Pravdaže, s podobnými problémami zápasí aj veda a vedecké inštitúcie. Aj tu bude musieť koncepcia a financovanie vedy a výskumu veľmi striktne vychádzať z vízie krajiny.

Kvalitná veda je hnacím motorom spoločnosti, nevyhnutným predpokladom budovania trvale udržateľného rozvoja, prosperity a výchovy mozgov krajiny.

Vzdelaný národ je zrkadlom úspešnej krajiny.