ZMENA SYSTÉMU RIADENIA VÝKONNEJ MOCI

10.12.2021

Program  Slovensko  regiónov  zahŕňa  tému riadenia výkonnej moci. Zmena je tu veľmi doležitá, nakoľko vidíme, že  v súčasnosti  to  nefunguje. Ako by to malo byť nastavené? Pozrite si 4. kapitolu, kde sa dozviete viac. Vaše podnety a pripomienky, či otázky posielajte prostredníctvom formulára - radi ich zodpovieme. 

Zmena si bude vyžadovať dôkladnú analýzu a jej symetrické prispôsobenie sa už uvedeným navrhovaným zmenám.

Potrebné je, aby sa aj výkonná moc dostala bližšie k ľuďom, aby zvýšila ich komfort žitia a plne ľuďom slúžila, a nie aby ich obťažovala. Politiky štátu sa musia dostať bližšie k ľuďom.

Dôležité bude, okrem iných podstatných kompetencií štátu, zvlášť sa venovať zmenám výkonnej moci hlavne v polícii, prokuratúre a súdnictve. Posilniť ich nezávislosť a odbornosť.

Zo zmien územnosprávneho členenia logicky vyplýva, že výkon štátnej správy sa zmení z doterajších krajských orgánov, resp. okresných (teraz ôsmich) na regionálne a hlavné mesto (3 + 1).

Najväčší a urýchlený dôraz bude nutné klásť hlavne na obnovenie právneho štátu; jeho posilnenie a odpolitizovanie.

V prípade napr. polície by boli traja regionálni prezidenti policajného zboru plus bratislavský (metropolitná polícia), a tí by boli zároveň viceprezidenti ústredného prezidenta policajného zboru.

Ich voľba by prebiehala rovnako ako voľba ústredného policajného prezidenta, len na úrovni regiónov a hlavného mesta (mestská polícia sa bude transformovať na tzv. metropolitnú políciu).

Obdobne sa bude postupovať v prípade súdov a prokuratúry.

Pri voľbe generálneho prokurátora navrhujeme zmeniť voľbu z parlamentných lavíc (čo je politická dohoda a korupcia) na voľbu v pléne prokurátorov SR. Tak by si prokurátori zvolili svojho generálneho prokurátora s tým, že bude vecou diskusie jeho vymenovanie prezidentom, alebo víťaz takejto voľby by sa stal automaticky generálnym prokurátorom a prezident by ho len uviedol do funkcie. Takisto by sa odpolitizovala voľba ústavných sudcov, aby sa zabránilo politickému kupčeniu v parlamente. V tomto prípade je potrebné zohľadniť celospoločenskú odbornú diskusiu, z ktorej by mal vzniknúť nový model voľby ústavných sudcov.

Taktiež bude veľmi dôležité vyriešiť kontrolné mechanizmy takýchto inštitúcií, pretože je kľúčové vyriešiť a zefektívniť na Slovensku boj s korupciou a vymožiteľnosťou práva tak, aby štát každému občanovi bez rozdielov jeho sociálneho a ekonomického postavenia zabezpečil spravodlivý, v primeranej lehote objektívny proces.

Preto navrhujeme zriadiť aj Inšpekciu bezpečnostných zložiek, pod ktorú budú patriť všetky ozbrojené zložky zo zákona, a navrhujeme ich rozšírenie o príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.

Inšpekcia by mohla patriť pod prezidentskú kanceláriu, kde by sa vytvorila Bezpečnostná kancelária prezidenta SR (obdoba vojenskej Kancelárie prezidenta SR) v rozsahu dostatočného personálneho a finančného zabezpečenia. Personálne obsadenia by riešila prezidentská kancelária vrátane vymenovania prezidenta bezpečnostnej inšpekcie.

Bol by to model, kde by došlo k ráznemu odpolitizovaniu inšpekcie od vlády, ministrov, teda politických vplyvov. Razantne sa zvýši jej nezávislosť a dôveryhodnosť. Rovnakú pozornosť je nevyhnutné venovať voľbe ústavných sudcov. Nie je možné akceptovať politickú korupciu pri ich voľbe. Ústavný súd SR je najvýznamnejšia inštitúcia v štáte garantujúca dodržiavanie zákonov a práva, strážca demokracie a morálna autorita spoločnosti. Voľbu a menovanie ústavných sudcov je potrebné razantne odpolitizovať, aby sa v budúcnosti nemohla zneužívať na politický boj, akého sme dnes svedkami. Tiež bude žiaduce sa zamyslieť nad kreovaním sudcov Najvyššieho súdu SR, Súdnej rady SR a jej disciplinárnych senátov.

Súdy na všetkých stupňoch sa postupne musia stať reálnym pilierom práva, právneho štátu a bezúhonnosti. Musia získať dôveru občanov a vrátiť im nádej, že Slovensko je právny štát.

Taktiež si myslím, že treba otvoriť otázky opodstatnenosti Špecializovaného trestného súdu a Špeciálnej prokuratúry, ktoré nemajú opodstatnenie v žiadnej civilizovanej krajine. Diskusiu je nutné nechať výlučne v odbornej rovine a bez politických igrediencií.

Občania Slovenska si zaslúžia žiť v právnom štáte, iba tak sa prinavráti nádej pre budúcnosť.