"Najskôr vás ignorujú, potom sa vám smejú, potom na vás útočia a nakoniec vyhráte."

Mahátma Gándhí


SLOVENKSO REGIÓNOV S FEDOROM FLAŠÍKOM

CElÉ VIDEO TU A PRI KAŽDEJ KAPITOLE NÁJDETE SAMOSTATNÉ VIDEO

Preambula

Uvedený program obsahuje iba hlavné priority, sústreďuje sa na témy, ktoré zmenia Slovensko.

Ako nám život ukázal, je nevyhnutné najskôr zmeniť systém, a až potom ho ponúknuť novej generácii politikov na všetkých úrovniach.

Starý korupčne a anonymne (hlavne NR SR) nastavený systém nie je, a nebude schopný zmeniť Slovensko, zmeniť myslenie ľudí, a už vôbec nie politikov.

Materiál je otvorený verejnej diskusii tak pre odborníkov, politikov na všetkých úrovniach, ako aj pre laickú verejnosť.

Materiál obsahuje len základné témy ako zmeniť Slovensko, ako nastaviť systém spravovania štátu a regiónov, tak aby bol bližšie k ľuďom, aby politici niesli priamu zodpovednosť za riadenie štátu, regiónu, či mesta a obce. Občan musí vedieť kto ho zastupuje, a s kým má komunikovať.

Ak budeme do zle nastaveného systému stále dosádzať aj nových politikov, starý systém riadenia krajiny ich buď pohltí, skorumpuje (a to aj politicky) alebo budú mať charakter, a zo systému odídu.

Bohužiaľ aj dnes sa uvedený problém obnažil v plnej nahote.


ÚVOD.

1.

 VÍZIA SLOVENSKA NA 20 - 30 ROKOV

( vo videu od: 00:15:58. )

2.

 ZMENA ÚZEMNOSPRÁVNEHO ČLENENIA SLOVENSKA

( vo videu od: 00:22:45 )

3. 

ZMENA VOLEBNÉHO SYSTÉMU

( vo videu od: 00:31:14 )

4. 

ZMENA SYSTÉMU RIADENIA VÝKONNEJ MOCI

( vo videu od: 00:49:51)

5. 

ÚSTREDNÉ A REGIONÁLNE MINISTERSTVÁ

( vo videu od: 00:59:57 )

6.

 ZDRAVOTNÍCTVO

( vo videu od: 01:07:07. )

7. 

ŠKOLSTVO

( vo videu od: 01:12:24 )

8. 

POĽNOHOSPODÁRSTVO

( vo videu od: 01:19:08 )

9. 

RODINNÁ A SOCIÁLNA POLITIKA

( vo videu od: 01:25:17 )

10. 

CESTOVNÝ RUCH

( vo videu od: 01:34:17 )

11.

 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

( vo videu od: 01:37:35. )

12. 

ZAHRANIČNÁ POLITIKA A EÚ

( vo. videu od:  01:45:43 )

13. 

SMART CITY

( vo videu od: 01:53:24 )

14. 

OCHRANA INTERNETOVÉHO PRIESTORU A SOCIÁLNYCH SIETÍ

( vo videu od: 02:00:28. )

15. 

POVINNÉ ZAVEDENIE IQ A EQ TESTOV

( vo. videu od: 02:04:25 )

16. 

ÚRAD ŠTÁTNEJ SLUŽBY

17. 

TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ POLITIKOV

ZÁVER


ÚVOD

Slovenská republika sa v rámci politického systému, morálky a dôvery občanov v politické strany, a politikov nachádza v hlbokej kríze.

Stupňuje sa nedôvera v tzv. štandardné politické strany, ktoré nie sú schopné jasne a razantne formulovať východiská z tejto krízy, a na základe nich aj reálne a nekompromisne konať tak, aby spoločnosť z krízy vyviedli.

Vzhľadom na to, že občania strácajú nádej v schopnosť uvedenú situáciu riešiť, začínajú inklinovať k nesystémovým neštandardným riešeniam. Prikláňajú sa k politickým zoskupeniam a hnutiam, ktoré zdanlivo síce akoby riešenia z krízy ponúkali, no v skutočnosti ide iba o populistické, nesystémové výkriky, zjednodušené floskuly, ktoré na prvé počutie môžu znieť lákavo, ale v skutočnosti riešeniami nie sú. Veľakrát sa mnohé z takýchto novotvarov prikláňajú aj k extrémistickým či neonacistickým témam, ktoré sú pre spoločnosť nebezpečné, no pre časť obyvateľstva znejú pozitívne. Frustrácia občanov je taká veľká, že je ochotná sa prikloniť aj k riešeniam (stranám), ktoré sú bez politickej histórie, nepopísanými kusmi papiera, avšak pôsobia inak, zmierlivo, všeobjímajúco a darí sa im vytvoriť ilúziu nádeje pre Slovensko.

Voliči sa prestávajú orientovať v spleti politických strán, v neustálom chaose, osočovaní, nenávisti, politickej korupcie, ktorej sú svedkami online či už vo "veľkej" , ale aj komunálnej politike.

Politika sa odtrhla od reálneho života, zahľadela sa sama do seba, prestáva počúvať a cítiť potreby občanov, regiónov, starostov či primátorov, ľudí, ktorí sa aktívne zapájajú do života v komunitách.

Preto je čas a nutnosť prinavrátiť politike, ako takej, jej pôvodné poslanie, a dať nádej ľuďom, že politika sa dá robiť aj inak, že politik môže vážne zastupovať či počúvať občana-voliča, región a zároveň mu byť plne zodpovedný, poznateľný či v regióne dostupný.

Je čas zmeniť politiku a politikov, je čas zmeniť Slovensko!


Základné ciele a zmysel Programu "Slovensko Regiónov"


Slovensko Regiónov

je program, ktorý musí akceptovať potreby a požiadavky regiónov, a musí byť čo najbližšie k ľuďom. Jeho základným stavebným kameňom by mali byť starostovia - primátori, poslanci zastupiteľstiev, ako aj odborníci a občania zaujímajúci sa o veci verejné.

Strana, ktorá sa stotožní s týmto programom, musí byť dôveryhodná, autentická, a pre občana uchopiteľná a otvorená. Žiaden elitný uzavretý V.I.P. klub straníckych bratislavských centrál.

Jej budovanie musí vychádzať z princípov demokracie, sociálnej stability, politickej korektnosti, otvorenosti a hlavne riešení na dlhodobo udržateľný rozvoj regiónov a Slovenska.

Je nevyhnutné dať občanom, voličom nádej, že krajina sa dá spravovať inak a hlavne za aktívnej účasti občana.

Jedným z poslaní "Slovensko regiónov" bude zmeniť negatívnu emóciu v politiku - politikov. Prirodzene, pritiahnuť ľudí k tomu, aby mali úprimnú snahu aktívne ovplyvňovať veci verejné, nielen účasťou vo voľbách, ale aj kontinuálne v medzivolebnom období. Rovnako bude dôležité vzbudiť záujem u voličov, ktorí stratili nádej a zmysel sa zúčastňovať volieb či aktivít, ktoré ovplyvňujú ich bežný, no každodenný život či už na komunálnej, regionálnej alebo celoštátnej úrovni. Ak chceme zmeniť Slovensko, musíme najskôr začať od seba. Musíme skončiť s apatiou a ľahostajnosťou k veciam verejným. Politik si dovolí len toľko, koľko mu dovolíme my voliči. Ak zmeníme naše myslenie a postoje, potom spolu dokážeme meniť naše okolie, obec, kraj, región a dokážeme zmeniť aj Slovensko. V prospech nás, našich detí, našej spoločnej budúcnosti.

Najskôr zmeňme seba a potom zmeníme Slovensko.

Meniť negatívnu emóciu v politiku, politický systém či politikov je v súčasnej dobe veľmi naliehavé, ak sa to nepodarí, môže spoločnosť smerovať k autokratickým až diktátorským režimom, čo je koniec demokracie.


" Aj ja som Slovensko"

Základnými piliermi hodnôt Programu   "Slovensko Regiónov" je:

 • demokracia,
 • humanizmus,
 • kresťanské tradície,
 • rovné postavenie občanov štátu bez rozdielu,
 • sociálna stabilita a prosperita,
 • ekologická bezpečnosť,
 • slušnosť, a priama zodpovednosť politikov voči občanovi,
 • spravodlivosť a vymožiteľnosť práva, potláčanie korupcie, návrat k právnemu štátu,
 • bezpečnosť a ochrana občana,
 • rovnosť občanov, právo na zdravotnú starostlivosť a vzdelanie na európskej úrovni,
 • rozumná zahraničná politika vychádzajúca z pevného zakotvenia v štruktúrach EÚ a NATO,
 • zabezpečenie trvale udržateľného rozvoja ekonomiky a spoločnosti,
 • stieranie regionálnych rozdielov v rámci Slovenska,
 • posilnenie regiónov, miest a obcí ako základný pilier štátu.

Na to, aby sa všetka nádej vrátila občanovi, a aby občan aj uveril tomuto programu, je nutné zmeniť Slovensko - jeho súčasný model správania sa k občanovi.

Nádej tu stále je, samotní ľudia túto potrebu opäť cítia, túžia po takejto zmene, no v momentálnej programovej politickej ponuke nevidia alternatívu. Program "Slovensko Regiónov" takouto alternatívou je.

Na to, aby sa postupne menilo Slovensko a s ním aj emócie a správanie ľudí, je nevyhnutné razantne zmeniť jednotlivé politiky štátu, priblížiť ich občanovi, regiónu, a dať mu nádej, že je možné a uskutočniteľné spolu s ním tento proces naštartovať, uskutočniť, a realizovať.


1. 

VÍZIA SLOVENSKA NA 20-30 ROKOV

Od vzniku Slovenskej republiky nebola schopná a ani ochotná žiadna politická garnitúra takúto ucelenú, odbornú víziu ponúknuť Slovensku - jej občanom či regiónom.

Krajina sa bez takejto vízie nedá úspešne a dlhodobo spravovať. Je veľmi dôležité, aby občan, regióny (podnikatelia, investori), zahraničie čitateľne vedeli, kam smeruje Slovensko, aké má byť o 20 -30 rokov, čo sú jeho priority, na čo sa bude sústreďovať z hľadiska krátkodobej, ale aj dlhodobej stratégie. Na tieto otázky potrebuje občan, a nie len ten, odpovede aj preto, aby sa mu vrátila nádej, aby vedel, kde môže vidieť svoju budúcnosť, perspektívu.

Dobrá a kvalitná vízia Slovenska potom automaticky modeluje všetky politiky štátu, dáva im dlhodobú koncepciu, logiku, perspektívu, hodnoty a obsah, a delí sa o ne s občanmi, susedmi, ale aj krajinami celého sveta.

Jasne ukazuje, kam sa Slovensko uberá, aké má byť, aké politické nástroje a mechanizmy musí štát použiť a využiť na to, aby cieľ dosiahol.

Vízia Slovenska musí vzniknúť v širokom tíme odborníkov, musí zahŕňať všetky politiky štátu, zohľadňovať vnútorné, ale aj geopolitické faktory. Rovnako musí prejsť verejnou diskusiou, či už odbornou alebo laickou.

Vízia Slovenska veľmi výrazne pomáha budovať identitu Slovenska (ktorá Slovensku žalostne chýba), určuje charakter krajiny a musí sa s ňou stotožniť odborná aj laická verejnosť.

Štát, ktorý nemá identitu, nemá ani charakter.

Potom je možné konštatovať, že taký štát je bezcharakterný. A to je veľmi negatívna emócia, ku ktorej, bohužiaľ, inklinuje pomerne veľká časť spoločnosti a často krát oprávnene.

Práve toto je potrebné zmeniť.

Okrem vízie Slovenska bude dôležité komunikovať krátkodobé aj strednodobé ciele Slovenskej republiky. Vypracovanie vízie Slovenska musí byť jednou z hlavných priorít


2. 

ZMENA ÚZEMNOSPRÁVNEHO ČLENENIA SLOVENSKA


Po pokuse o územnosprávnu zmenu a vytvorení vyšších územných celkov (VÚC) sa ukázalo, že tento krok bol krokom vedľa. VÚC sa v praxi ukázali ako umelý prvok v regionálnej politike, ktorý nenaplnil očakávania (skôr vytvoril chaos a zvýšil administratívu). Občania ho neprijali a nevidia v ňom pozitíva.

Program "Slovensko Regiónov" navrhuje model 3 + 1. Model, ktorý sa historicky na území Slovenska osvedčil. Ľudia mu rozumejú.

Samozrejme, nepôjde o model, ktorý poznáme spred roka 2001 či pred rokom 1989.

Navrhujem model, ktorý má svoje rácio - bude bližšie k občanovi, bude zjednodušovať a sprehľadňovať riadenie štátu, regiónu či samosprávy.

Bude to nový model štátnej správy a samosprávy. Nevyhnutné je zefektívniť riadenie štátu a regiónov tak, aby vo väčšine politík regióny rozhodovali autonómne, spolu s jeho obyvateľmi.

Moja predstava je vytvoriť tri prirodzené regióny a na ich čele bude stáť regionálny premiér s regionálnou vládou a regionálnym parlamentom.

Samostatne sa upraví a posilní postavenie hlavného mesta Slovenska Bratislavy.

Budú tri regionálne vlády a parlamenty - západ, stred a východ.

Volebný systém do regionálnych parlamentov bude väčšinový. Každý región sa bude skladať z krajských volebných obvodov. Každý okres podľa počtu obyvateľov bude mať garantovaný počet volených zástupcov do regionálneho parlamentu. Obdobne sa prerozdelia mandáty aj do zastupiteľstva Bratislavy. ( pozri tabuľku 1-4)

Regionálny parlament vyslovuje dôveru regionálnej vláde, o ktorú požiada regionálny premiér na základe poverenia prezidenta SR (na základe výsledkov regionálnych volieb).

Regionálna vláda a parlament spravuje územie autonómne v kompetenciách prenesených ústrednou vládou SR, vychádzajúc z novej Ústavy SR a kompetenčného zákona.

Premiéri a ministri regionálnych vlád úzko a vzájomne spolupracujú s premiérom SR a ústrednou vládou SR a taktiež aj medzi sebou v rámci regiónov.

Premiéri regionálnych vlád, ako aj primátor hlavného mesta sa aktívne zúčastňujú na rokovaní ústrednej vlády s hlasovacím právom a jednotliví ministri regiónov a "generálni riaditelia odborov" Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na rokovaní a schvaľovacích procesoch na ústredných ministerstvách.

(Obrana, zahraničné veci, vnútro, spravodlivosť ostávajú výlučne v kompetencii ústrednej vlády, ako aj veľké infraštrukturálne projekty celoštátneho významu, či líniové stavby presahujúce hranice regiónu).

Bratislavu navrhujem rozšíriť na územie terajšieho Bratislavského samosprávneho kraja.

Samozrejme, tento návrh si vyžaduje úplné detailné rozpracovanie skupinou odborníkov. Zároveň sa upraví počet ministerstiev ústrednej vlády a ich politík a rovnako sa namodelujú regionálne ministerstvá či generálne odbory hl. mesta Bratislavy.

Keďže Slovensko má 2661 obcí do 3000 obyvateľov, bude nevyhnutné nastaviť proces administratívneho spájania obcí na výkon originálnych kompetencií, ktoré samosprávy dostali do vienka (tento proces čiastočne prebieha vďaka iniciatíve starostov, nie štátu). Proces spoločných úradov pre jednotlivé obce celú administratívu sprofesionalizuje, urýchli a odbúra stres jednotlivým starostom, ktorí nie sú objektívne schopní najmä z ekonomického hľadiska, ale aj odborného (personálneho) zabezpečiť plnenie úloh na požadovanej úrovni. Bude to krok k profesionalizácii administratívy obcí na Slovensku. Rovnako navrhujeme, aby sa presadil model integrovanej verejnej správy. Je načase sa zbaviť "Dzurindovho" územnosprávneho členenia Slovenska.

"O regiónoch si budeme rozhodovať sami."


3. 

ZMENA VOLEBNÉHO SYSTÉMU


Volebný systém pre voľby do Národnej rady SR treba zmeniť. (viď tabuľky)

Okrem parlamentných volieb by sa zmena týkala aj volieb do regionálnych parlamentov, iba komunálne voľby starostov a primátorov ostanú v podstate nezmenené.

Zmena volebného systému by sa rovnako vzťahovala aj na hlavné mesto, volebný systém by bol ako v regiónoch a zmena by sa týkala počtu mestských častí, ktoré navrhujem zredukovať na 5 a tiež volebných obvodov tzv. "veľkej Bratislavy", kde by patrili mestá a okresy Malaciek, Senca a Pezinka.

Obdobné prehodnotenie počtu mestských častí a volebných obvodov by sa dotýkali aj ďalších krajských miest, hlavne Košíc.

Pochopiteľne, takéto radikálne zmeny budú vyžadovať aj zmenu výkonu štátnej správy, ktorú bude nutné prispôsobiť takýmto zmenám, aby dôkladne a symetricky kopíroval zmeny územnosprávneho členenia, ako aj volebného systému. Zároveň sa bude musieť jasne zadefinovať kompetencia regiónov a ich vzťah s ústrednou vládou či NR SR vrátane legislatívnych iniciatív, a to otvorením kompetenčného zákona a, samozrejme napísaním novej Ústavy Slovenskej republiky.

Zmenou volebného systému si budeme voliť poslancov, ktorých poznáme.

"Mečiarov" jeden volebný obvod sa musí stať minulosťou.


4.

ZMENA SYSTÉMU RIADENIA VÝKONNEJ MOCI


Zmena si bude vyžadovať dôkladnú analýzu a jej symetrické prispôsobenie sa už uvedeným navrhovaným zmenám.

Potrebné je, aby sa aj výkonná moc dostala bližšie k ľuďom, aby zvýšila ich komfort žitia a plne ľuďom slúžila, a nie aby ich obťažovala. Politiky štátu sa musia dostať bližšie k ľuďom.

Dôležité bude, okrem iných podstatných kompetencií štátu, zvlášť sa venovať zmenám výkonnej moci hlavne v polícii, prokuratúre a súdnictve. Posilniť ich nezávislosť a odbornosť.

Zo zmien územnosprávneho členenia logicky vyplýva, že výkon štátnej správy sa zmení z doterajších krajských orgánov, resp. okresných (teraz ôsmich) na regionálne a hlavné mesto (3 + 1).

Najväčší a urýchlený dôraz bude nutné klásť hlavne na obnovenie právneho štátu; jeho posilnenie a odpolitizovanie.

V prípade napr. polície by boli traja regionálni prezidenti policajného zboru plus bratislavský (metropolitná polícia), a tí by boli zároveň viceprezidenti ústredného prezidenta policajného zboru.

Ich voľba by prebiehala rovnako ako voľba ústredného policajného prezidenta, len na úrovni regiónov a hlavného mesta (mestská polícia sa bude transformovať na tzv. metropolitnú políciu).

Obdobne sa bude postupovať v prípade súdov a prokuratúry.

Pri voľbe generálneho prokurátora navrhujeme zmeniť voľbu z parlamentných lavíc (čo je politická dohoda a korupcia) na voľbu v pléne prokurátorov SR. Tak by si prokurátori zvolili svojho generálneho prokurátora s tým, že bude vecou diskusie jeho vymenovanie prezidentom, alebo víťaz takejto voľby by sa stal automaticky generálnym prokurátorom a prezident by ho len uviedol do funkcie. Takisto by sa odpolitizovala voľba ústavných sudcov, aby sa zabránilo politickému kupčeniu v parlamente. V tomto prípade je potrebné zohľadniť celospoločenskú odbornú diskusiu, z ktorej by mal vzniknúť nový model voľby ústavných sudcov.

Taktiež bude veľmi dôležité vyriešiť kontrolné mechanizmy takýchto inštitúcií, pretože je kľúčové vyriešiť a zefektívniť na Slovensku boj s korupciou a vymožiteľnosťou práva tak, aby štát každému občanovi bez rozdielov jeho sociálneho a ekonomického postavenia zabezpečil spravodlivý, v primeranej lehote objektívny proces.

Preto navrhujeme zriadiť aj Inšpekciu bezpečnostných zložiek, pod ktorú budú patriť všetky ozbrojené zložky zo zákona, a navrhujeme ich rozšírenie o príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.

Inšpekcia by mohla patriť pod prezidentskú kanceláriu, kde by sa vytvorila Bezpečnostná kancelária prezidenta SR (obdoba vojenskej Kancelárie prezidenta SR) v rozsahu dostatočného personálneho a finančného zabezpečenia. Personálne obsadenia by riešila prezidentská kancelária vrátane vymenovania prezidenta bezpečnostnej inšpekcie.

Bol by to model, kde by došlo k ráznemu odpolitizovaniu inšpekcie od vlády, ministrov, teda politických vplyvov. Razantne sa zvýši jej nezávislosť a dôveryhodnosť. Rovnakú pozornosť je nevyhnutné venovať voľbe ústavných sudcov. Nie je možné akceptovať politickú korupciu pri ich voľbe. Ústavný súd SR je najvýznamnejšia inštitúcia v štáte garantujúca dodržiavanie zákonov a práva, strážca demokracie a morálna autorita spoločnosti. Voľbu a menovanie ústavných sudcov je potrebné razantne odpolitizovať, aby sa v budúcnosti nemohla zneužívať na politický boj, akého sme dnes svedkami. Tiež bude žiaduce sa zamyslieť nad kreovaním sudcov Najvyššieho súdu SR, Súdnej rady SR a jej disciplinárnych senátov.

Súdy na všetkých stupňoch sa postupne musia stať reálnym pilierom práva, právneho štátu a bezúhonnosti. Musia získať dôveru občanov a vrátiť im nádej, že Slovensko je právny štát.

Taktiež si myslím, že treba otvoriť otázky opodstatnenosti Špecializovaného trestného súdu a Špeciálnej prokuratúry, ktoré nemajú opodstatnenie v žiadnej civilizovanej krajine. Diskusiu je nutné nechať výlučne v odbornej rovine a bez politických igrediencií.

Občania Slovenska si zaslúžia žiť v právnom štáte, iba tak sa prinavráti nádej pre budúcnosť.


5.

ÚSTREDNÉ A REGIONÁLNE MINISTERSTVÁ


Návrh ústredných ministerstiev:

predseda vlády,

podpredseda vlády pre smart, digitalizáciu a eurofondy,

podpredseda vlády pre menšiny, marginalizované skupiny a ľudské práva

Ministerstvo zahraničných vecí SR,

Ministerstvo vnútra SR,

Ministerstvo obrany SR,

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

Ministerstvo zdravotníctva SR,

Ministerstvo spravodlivosti SR,

Ministerstvo hospodárstva, inovácií a stratégie SR,

Ministerstvo financií SR,

Ministerstvo dopravy a výstavby SR,

Ministerstvo pôdohospodárstva a životného prostredia SR,

Ministerstvo školstva, kultúry, vedy a výskumu SR

Ministerstvo regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a športu SR.

Návrh regionálnych ministerstiev a generálnych riaditeľov odborov Magistrátu hl. mesta Bratislavy:

regionálny predseda vlády/ primátor hl. mesta,

regionálny podpredseda vlády/viceprimátor hl. mesta/ pre smart, digitalizáciu a eurofondy,

regionálny podpredseda vlády/viceprimátor hl. mesta/ pre menšiny, marginalizované skupiny a ľudské práva,

regionálne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Regionálne Ministerstvo financií a ekonomiky

Regionálne Ministerstvo dopravy a výstavby

Regionálne Ministerstvo zdravotníctva

Regionálne Ministerstvo pôdohospodárstva a životného prostredia

Regionálne Ministerstvo hospodárstva, inovácii a stratégie

Regionálne Ministerstvo školstva, kultúry, vedy a výskumu

Regionálne Ministerstvo regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a športu


6. 

ZDRAVOTNÍCTVO

Rovnako ako prinavrátiť Slovensku právny štát, je veľmi dôležité riešiť úlohu, postavenie a funkciu zdravotníctva ako ďalšej primárnej politiky štátu. Zdravotníctvo sa už minimálne 25 rokov pokúša postaviť na nohy, no neustále zlyháva.

Štát nebol schopný za tie roky zadefinovať, narysovať architektúru, ako má na Slovensku vyzerať, aké štandardy musí spĺňať a aká musí byť jeho dostupnosť. Vďaka tomu je zdravotníctvo neustále pod paľbou kritiky, panuje v ňom obrovská miera korupcie, zlyhávajú jeho funkcie, vytvára a neustále tlačí pred sebou obrovský dlh atď.

Ako má zdravotníctvo vyzerať v budúcnosti, samozrejme, vyplynie aj z vízie Slovenska.

V prvom rade zdravotníctvo potrebuje urobiť celoplošný hĺbkový audit či už štátnych, alebo súkromných poskytovateľov tak, aby sme konečne veľmi presne vedeli zadefinovať, kde sa nachádzame.

Vychádzajúc z tohto poznania bude nevyhnutné narysovať model spĺňajúci všetky európske normy a štandardy, ktoré sú zadefinované a fungujúce v iných vyspelejších krajinách.

Zdravotníctvo, jeho štruktúra a funkcia sa musia prekopať od základu, inak sa v ňom budeme točiť ako v bludnom kruhu. Nedá sa už do nekonečna vylepšovať niečo, čo nemá víziu. Tieto

zmeny musí navrhnúť tím odborníkov a expertov vrátane zahraničných - bez politických vplyvov.

Musí sa raz a navždy zadefinovať, aké poslanie v štáte má štátne a verejné zdravotníctvo. Jeho štandardy a úroveň, rovnako čo všetko musí poskytnúť ako verejnú službu svojmu občanovi atď.

Taktiež zadefinovať postavenie a úlohu súkromných poskytovateľov v štáte, kde je ich priestor, poprípade, aká je ich budúcnosť v systéme zdravotníctva.

Takisto bude nutné razantne sa vrátiť k fungovaniu zdravotných poisťovní či štátnych, alebo súkromných. Nastaviť parametre tohto vzťahu tak, aby bolo jasné, čo poskytuje štát (výlučne poplatky zo zákona na zdravotnú starostlivosť by mali smerovať do štátnej poisťovne a súkromné poisťovne v systéme budú plniť len úlohu doplnkových, poskytujúcich pripoistenie na istú formu nadštandardu).

Vízia a zmena zdravotníctva musí začať zdola, od siete lekárov prvého kontaktu či všeobecných alebo špecialistov. Oni sú základný pilier zdravotníctva pri liečení resp. manažovaní pacienta. Ak si zadefinujeme základnú dosku zdravotníctva, tak až potom môžeme projektovať ďalej či už profilizáciu nemocníc v regiónoch a okresoch. A tak pomerne presne vygenerovať jednotlivé štandardy nemocníc rôznych stupňov. Nie naopak.

Asi najvážnejšou témou okrem uvedeného je nevyhnutná stabilizácia zdravotníckeho personálu, bez toho nie je možná reforma. Zároveň architektúra reformy nám aj zadefinuje personálne potreby.

V zdravotníctve je už dnes relatívne dostatok peňazí, len štát ho musí začať efektívne riadiť, nastaviť jeho parametre a štruktúru a zamedziť bezbrehému rozkrádaniu a politickému ovplyvňovaniu. Občan sa musí zbaviť pocitu, že zdravie a lekársku starostlivosť ak si nekúpi, nemá šancu ich dostať na štandardnej európskej úrovni.

Rovnako bude potrebné venovať veľkú pozornosť výchove a vzdelávaniu lekárov a zdravotného personálu vrátane poslania univerzitných nemocníc, špecializovaných zdravotníckych zariadení, či vypracovať víziu podpory vedy a výskumu na zdravotníckych univerzitách.

Zdravý a spokojný národ je jeden z pilierov úspešnej krajiny.


7. 

ŠKOLSTVO


Podobnou prioritou ako je zdravotníctvo, je aj školstvo.

Tak, ako je pre krajinu nevyhnutná zdravá populácia, rovnako je dôležitá aj vzdelaná populácia.

Školstvo už roky trpí množstvom chorôb a ťažkosti, je neustále na okraji záujmu vlád, trpí finančnou aj personálnou podvýživou. Ani školstvo nemá svoju ucelenú koncepciu a víziu. Problémy školstva sa riešia nekoncepčne, výlučne ad hoc len vtedy, keď už problém horí.

Má nelogické trojstupňové riadenie (obce, mestá, VÚC, ministerstvo), čo veľakrát vnáša chaos a nekoncepčnosť.

Rovnako bude nevyhnutné raz a navždy zadefinovať úlohu štátu na všetkých stupňoch vzdelávania či po stránke ekonomickej, obsahovej aj kompetenčnej.

Štát musí v úplnej miere sanovať potreby vzdelávania populácie (v zmysle ústavy) v potrebnom rozsahu a európskej kvalite.

Kreovanie vzdelávania musí vychádzať z vízie krajiny, jej potrieb, hlavne čo sa týka budúcnosti. Trestuhodne sa to zanedbalo, chýba koncepcia, populácia sa vzdeláva živelne a často v nezmyselných študijných odboroch. Nemôže sa stať v budúcnosti, že na trhu práce chýba kvalifikovaná pracovná sila.

Bude potrebné zadefinovať vzťah štátu a súkromného školstva.

Nie je možné, aby súkromné školstvo a jeho odborné zameranie vznikalo živelne bez potrieb spoločnosti.

Tieto neduhy sa, samozrejme, týkajú celého školského systému od základných až po vysoké školy. Množstvo súkromných škôl má vzdelávanie len ako biznis aj za cenu prudkého zníženia náročnosti kritérií pri výbere študentov a štandardov kvality vzdelávacieho procesu.

Bude žiaduce urobiť kompletný audit všetkých škôl na všetkých stupňoch a rázne i zrozumiteľne zadefinovať úlohu a postavenie štátu v tomto procese. Jasne povedať, čo sú priority štátu, čo je štát ochotný v tomto procese financovať či podporovať a o čo nemá záujem.

Rovnako bude nutné zmeniť kompetencie riadenia školstva ako takého na všetkých stupňoch a v zmysle uvedeného návrhu na zmenu územnosprávneho členenia SR.

Pravdaže, s podobnými problémami zápasí aj veda a vedecké inštitúcie. Aj tu bude musieť koncepcia a financovanie vedy a výskumu veľmi striktne vychádzať z vízie krajiny.

Kvalitná veda je hnacím motorom spoločnosti, nevyhnutným predpokladom budovania trvale udržateľného rozvoja, prosperity a výchovy mozgov krajiny.

Vzdelaný národ je zrkadlom úspešnej krajiny.


8. 

POĽNOHOSPODÁRSTVO


Politika poľnohospodárstva, ktorá úzko súvisí s rozvojom vidieka a regiónu, bude prioritou programu.

Rôzne politické garnitúry od roku 1990 urobili všetko pre to, aby tento segment úplne zdecimovali. Slovensko historicky patrilo medzi typické agrárne krajiny, kde poľnohospodárska výroba či už rastlinná, alebo živočíšna tvorili základ rozvoja vidieka.

Tomuto segmentu priemyslu musí byť venovaná pomerne rozsiahla a detailne spracovaná kapitola vo vízii Slovenska na 20 - 30 rokov.

Poľnohospodárstvo sa opäť musí stať chrbtovou kosťou vidieka.

Štát musí jasne zadefinovať, akú úlohu bude mať pri rozvoji našej spoločnosti. A nepôjde len o potravinovú bezpečnosť Slovenska, ale aj o prinavrátenie života na slovenský vidiek v celom jeho spektre vrátane stabilizácie strednej a mladej generácie na vidieku.

Štát si musí uvedomiť, že rozvoj poľnohospodárstva a vidieka nezabezpečia veľkí agrooligarchovia, ktorí tento sektor skôr deformujú a postupne likvidujú. Či už svojou poľnohospodárskou výrobou (prevažne priemyselné plodiny), ale i rozpínavosťou, voči ktorej sa strední a malí farmári nedokážu účinne brániť.

Tak ako kostru priemyslu vo vyspelých krajinách EÚ tvoria strední, malí podnikatelia a živnostníci (štatistiky hovoria, že tvoria až 70 - 80 % HDP), tak aj v poľnohospodárstve sa kostrou musia stať strední a malí farmári. Títo bez podpory štátu a legislatívnej ochrany nemajú šancu prežiť. Keď skrachujú, zanikne aj vidiek.

Bude nevyhnutné jasne zadefinovať vo všetkých parametroch vzťah štát a agrooligarchovia a štát verzus strední a malí farmári.

Strední a malí farmári si vyžadujú špeciálnu ochranu a poznať dlhodobú víziu štátu v tejto politike.

Táto sféra podnikania okrem subjektívnych kritérií vplývajúcich na prosperitu, je vo veľkej miere závislá od klimatických a vegetačných podmienok, či kvalite a rýchlosti nárastu hmotnosti pri živočíšnej výrobe.

Štát musí vytvárať stredným a malým farmárom (tu bude nutné jasne stanoviť parametre, kto spĺňa kritériá týchto kategórií) také podmienky na podnikanie, aby sa stali konkurencieschopní, aby dokázali svoju výrobu modernizovať tak, aby spĺňala všetky európske štandardy. A zároveň mali odbyt pre svoju produkciu za podmienok, ktoré nie sú devastačné, ale skôr naopak; no a to bez podpory štátu nepôjde.

Ukazuje sa, že bude nevyhnutná kompletná reforma dotačnej politiky či už na úrovni štátu, ale aj v rámci poľnohospodárskej a potravinárskej politiky EÚ.

Ukazuje sa, že tento systém vyhovuje najmä veľkým farmám a veľkovýrobcom, špekulantom a podvodníkom s pôdou, hlavne pri priamych platbách.

Takýto stav je trvalo neudržateľný, je nevyhnutné trvať na kompletnej reforme týchto politík či už v SR, alebo v rámci EÚ.

Musí to byť jedna z priorít. Nestačia čiastkové zmeny, nestačí systém vylepšovať a hasiť ,keď je problém, treba zmeniť filozofiu prístupu, jasne po fundovanej širokej konzultácii odborníkov a expertov vypracovať dlhodobú víziu rozvoja poľnohospodárstva na Slovensku.

Musíme sa vrátiť ku svojim koreňom.

Ak zaniknú malí a strední farmári, zanikne aj vidiek so všetkým, čo k nemu patrí vrátane tradícií, folklóru, zvyklostí a iných kultúrnych a spoločenských hodnôt, ktoré tisícročia tvorili obraz slovenského vidieka, regiónov a ktoré boli zároveň vždy hlboko späté s pôdou.


9.

RODINNÁ A SOCIÁLNA POLITIKA


Slovensko už niekoľko desaťročí vykazuje stagnáciu vo vývoji pôrodnosti a posledné roky dokonca výrazný prepad.

Slovensko starne a takýto nepriaznivý vývoj demografickej krivky je hrozbou budúcnosti pre každý štát a národ. Je to niečo obdobné ako hrozba z klimatických zmien.

Každý zdravo a perspektívne vyvíjajúci sa štát či národ potrebuje vyvážený pozitívny rast demografických ukazovateľov, ak chce zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj krajiny a vytvoriť vo vlastnom štáte dôstojné podmienky na život všetkým generáciám.

Už teraz je tento problém alarmujúci. Doterajšie vládne garnitúry síce z času na čas problém pomenovali a konštatovali, no neboli schopné vypracovať dlhodobú stratégiu, ako tento negatívny jav zastaviť, prípadne zvrátiť.

Slovensko pomaly, ale isto vymiera. Má to množstvo príčin, ktoré keď vytvoria synergiu, dostaví sa negatívny výsledok.

Štát sa nemôže pasívne pozerať na túto demografickú hrozbu, lebo nás veľmi rýchlo dobehne, a už aj dobehla, a náprava bude veľmi náročná, dlhodobá a drahá.

Považujem túto hrozbu za veľmi vážnu a jednou z jej priorít je v rámci vízie Slovenska vypracovať dlhodobú stratégiu na odvrátenie tohto negatívneho trendu.

Plne si uvedomujeme, že bez aktívnej podpory štátu, premyslenej stratégie a koncepcie nie je možné existujúci stav zvrátiť.

Štát musí urýchlene predstaviť stratégiu podpory pôrodnosti, mladých rodín a využiť všetky dostupné nástroje na dosiahnutie tohto cieľa.

Stratégia musí vychádzať z vízie Slovenska a bude obsahovať mix riešení.

Stratégia je kombináciou napríklad týchto oblastí :

 • nájomné bývanie,
 • dostupnosť mladomanželskej pôžičky,
 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • materská dovolenka,
 • materský príspevok,
 • rodičovský príspevok,
 • dostupnosť verejných predškolských zariadení,
 • daňové bonusy na dieťa,
 • stabilizácia mladých rodín v regióne,
 • pracovné príležitosti pre mladé rodiny primerané ich vzdelaniu,

a ďalšie, ktoré mladým ľuďom uľahčia rozhodnutie mať dieťa, resp. deti.

Mladá rodina musí mať vytvorené v štáte také sociálne a ekonomické zázemie, že mať deti nebude pre rodinu existenčne neúnosné. Štát musí pochopiť, že mať deti sa oplatí.

Ak štát investuje do mladých rodín a pôrodnosti, náklady sa mu už v strednodobom horizonte niekoľkonásobne vrátia.

Táto vízia či stratégia okrem použitia už spomínaných nástrojov musí mať na pamäti aj celoplošné, symetrické uplatňovanie.

Okrem zvýšenia pôrodnosti by mali zohľadniť aj fakt, aby sa nám nevyľudňoval vidiek, aby sa mladé rodiny vracali do malých miest a obcí, možno aj tam, kde majú svoje korene a rodinné väzby.

Vidiek bude musieť opäť zažiariť detským úsmevom.

Mladá generácia a jej deti sú našou budúcnosťou, budúcnosťou regiónov Slovenska. Bez nich každá krajina stráca perspektívu a stáva sa neperspektívna.

Spravodlivá sociálna politika, sociálny zmier, dôstojný život pre všetky generácie musí byť Bibliou každej modernej spoločnosti.

Rozumná sociálna politika je základom dôstojného života a jeho trvale udržateľného rozvoja.

Doteraz ani jedna vláda neponúkla dlhodobú víziu sociálnej politiky štátu a tiež ani koncepciu trvale udržateľného mechanizmu, ktorý každému občanovi dokáže garantovať dôstojný život.

Sociálna politika za tie roky striedania vlád prechádzala turbulenciami, ktoré ju v konečnom dôsledku len destabilizovali.

Celý rad "opatrení" bolo populistických, nekoncepčných a už vôbec nie trvalo udržateľných.

Sociálna politika sa stala nástrojom politického boja, forma krátkodobého kupovania volebných hlasov, určitý nástroj korupcie jednotlivých sociálnych skupín.

Ak chceme zmeniť Slovensko, ak chceme aby sa Slovensko stalo vľúdnou krajinou pre všetkých občanov, pre všetky sociálne vrstvy, je nevyhnutné okamžite vypracovať dlhodobú koncepciu sociálnej politiky štátu.

Nie je možné, aby štát pripustil tak obrovské percento ľudí žijúcich v chudobe alebo na hranici chudoby, nie je možné, aby väčšina dôchodcov žila na hranici životného minima. Takto sa slušný a charakterný štát nespráva k svojim občanom.

Je to jeden z pilierov, na ktorom je nutné stavať.

Je až nepochopiteľné, ako sa stále prehlbujú regionálne rozdiely napr. v odmeňovaní pracovníkov za totožnú a rovnakú prácu. Aké sú veľké rozdiely v kvalite života v jednotlivých regiónoch.

Štát musí skončiť so nesystémovými sociálnymi balíčkami a tie nahradiť jasnou a profesionálnou architektúrou sociálneho systému z dlhodobého trvale udržateľného hľadiska.

Slovensko má toľko rôznych sociálne ohrozených skupín, ktoré sa môžu kedykoľvek pri malom negatívnom ekonomickom výkyve zo dňa na deň dostať pod hranicu chudoby. Politici pred tým zatvárajú oči, politicky krátkodobo korumpujú voliča a tvária sa ako tri čínske opice.

Okrem vypracovania dlhodobej stratégie na riešenie sociálnej politiky štátu bude nevyhnutné otvoriť témy, ako:

 • nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily,
 • chudoba dôchodcov,
 • otázka výživného pre deti osamelých matiek a ich ochrana,
 • mzdové regionálne rozdiely (za tú istú prácu),
 • zodpovedne a transparentne sa postarať o hendikepované skupiny a zamedziť, aby sa prepadli pod hranicu chudoby,
 • program výstavby sociálnych a nájomných bytov,
 • vypracovať jasnú koncepciu budovania sociálnych zariadení, domovov dôchodcov, stacionárov a pod. na európskej úrovni,
 • razantne zabrániť domácemu násiliu a nielen populisticky deklarovať opatrenia,
 • vypracovať víziu riešenia rómskej populácie v súlade s európskymi štandardmi. Nie je možné na tento problém míňať stámilióny za tie roky a výsledok nula. Táto skúsenosť jasne hovorí, že štát zlyhal a investované milióny skončili úplne v iných vreckách. Aj v tomto prípade musí štát nekompromisne dbať na dodržiavanie medzinárodného Dohovoru OSN o právach dieťaťa a Charty základných práv EÚ, nie je možné pred nimi a tiež pred problémami zatvárať oči. Práve naopak, urýchlene vypracovať v spolupráci so samosprávou akčný plán a začať ho čo najskôr realizovať. Aj tak je už pár hodín po dvanástej. Treba sa koncepčne začať venovať deťom a mladým zo sociálne odkázaných rodín v zmysle zásad uvedenej Charty. Sú to naše deti, ich osud je aj naším osudom, sme za ne zodpovední, tak to už konečne treba riešiť; a netýka sa to len rómskych detí,
 • dotovanie rozvozu základných potravín pojazdnými predajňami do malých obcí a osád, bez tejto infraštruktúry ako služby vo verejnom záujme. Dostupnosť k základným potravinám, k pitnej vode, kanalizácii a pod. sú základné práva občanov civilizovanej spoločnosti.

A mnohé ďalšie opatrenia, ktoré už neznesú odklad.

Tieto politiky koncepčne aj ekonomicky musí sanovať štát v úzkej spolupráci s regiónmi, mestami a obcami. Pri jej tvorbe musí zohľadniť empirické poznania samosprávy, lebo tá problém pozná najlepšie, vedieť ho presne identifikovať a aj navrhnúť riešenia.

Vyvážená sociálna politika je vizitkou každej slušnej krajiny a my chceme, aby sa Slovensko stalo slušnou a korektnou krajinou pre všetkých jej občanov.


10.

CESTOVNÝ RUCH 


Vzhľadom na to, že cestovný ruch sa stále častejšie skloňuje na rôznych úrovniach politického, podnikateľského, ale aj spoločenského života, je nevyhnutné si ho začať všímať ako potenciál rozvoja vidieka a celého Slovenska.

Cestovný ruch má v sebe obrovskú kapacitu na postupné stieranie regionálnych rozdielov a tiež na riešenie zamestnanosti v "hladových dolinách". Musíme si uvedomiť, že cestovný ruch je priemysel, nielen akési hobby pár nadšencov.

Slovensko svojou polohou, geografickým reliéfom, minerálnymi a geotermálnymi prameňmi, historickými pamiatkami je priam predurčené na dynamický rozvoj cestovného ruchu, na zvýšenie jeho podielu na tvorbe HDP.

Štát musí začať koncepčne a celoplošne riešiť rozvoj cestovného ruchu ako potenciál rozvoja priemyslu SR.

Myslím si, že je potrebné vytvoriť štátnu platformu, ktorá systematicky, odborne a veľmi razantne začne podporovať túto oblasť priemyslu vrátane vypracovania dlhodobej vízie minimálne na 25 - 30 rokov, ktorej napĺňanie bude štát ekonomicky, legislatívne a morálne podporovať.

Je načase sa zamyslieť nad vytvorením verejnoprávnej inštitúcie na rozvoj cestovného ruchu, ktorá začne tento typ priemyslu rozvíjať a podporovať (možno aj samostatné ministerstvo).

Ak to myslíme vážne s rozvojom cestovného ruchu na Slovensku, musí byť koordinovaný z jedného centra tak, aby všetky zdroje investované do rozvoja (verejné alebo súkromné) boli čo najefektívnejšie využité a jednotlivé investičné zámery vytvárali vzájomnú synergiu, logiku v rámci Slovenska, regiónov, a vychádzali z vízie Slovenska.

Rozvoj cestovného ruchu je jedna z hlavných ciest ako Slovensko posunúť o veľký krok ďalej do vyspelej Európy či sveta.

Rozvinutý cestovný ruch na úrovni 21. storočia robí krajinu krajšou, vzdelanejšou, bezpečnejšou, ekologickou, modernou, atraktívnou, známou a sexi.

Rozvinutý cestovný ruch je významným hnacím motorom rozvoja regiónov.


11.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


Nastal čas, keď ochrana životného prostredia by mala patriť k prioritám každej slušnej krajiny.

Tieto snahy nestačí len deklarovať a prípadne aj legislatívne upravovať (väčšinou pod tlakom EK), ale aj proaktívne realizovať.

Úspešná politika ochrany životného prostredia sa nedá zdarne realizovať bez regiónov a komunálnej samosprávy.

Nestačia len pravidlá, ale je nevyhnutné veľmi dôrazne zabezpečiť ich dodržiavanie, resp. vymožiteľnosť a hlavne razantná prevencia a výchova.

Ochrana životného prostredia v rámci výkonu štátnej správy sa stala za posledné roky oblasťou, kde je extrémne rozšírená korupcia, klientelizmus a nekompetentnosť.

Aj to zapríčinilo priam katastrofálny stav, aký je na Slovensku v tejto oblasti.

Ochrana životného prostredia sa musí stať súčasťou nášho každodenného života - ako občana, obyvateľa obce, mesta či regiónu.

Ochrana životného prostredia, jeho intenzívne premietnutie do reálneho života je právo občanov vyplývajúce z Ústavy SR.

Vízia Slovenska musí dať presnú a zrozumiteľnú odpoveď ako ďalej, aká bude stratégia štátu v tejto politike, aké sú dlhodobé, ale aj krátkodobé ciele. Aké nástroje štát použije na ich realizáciu.

Politika štátu na ochranu životného prostredia má niekoľko rovín a môžeme smelo konštatovať, že štát zlyháva, i keď marketingovo a čiastočne aj legislatívne sa tvári, že Slovensko napreduje.

No realita je úplne iná.

Keď si odmyslíme korupciu a klientelizmus, tak vidíme:

- vyklčované lesy,

- znečistené vodné toky,

- nelegálne skládky,

- kontaminované územia,

- nedostatočnú separáciu komunálneho odpadu a jeho následné zhodnocovanie,

- nedostatočnú ochranu národných parkov chránených území,

a takto by sme mohli pokračovať ďalej.

Aj ochrana životného prostredia musí byť top prioritou ústrednej vlády, regionálnych vlád či miest a obcí.

Ochrana životného prostredia nepozná výnimky, buď je chránená pre našu, ale aj budúcu generáciu, alebo skôr či neskôr Slovensko a jeho občania za to tvrdo zaplatia.

Príroda, lesy, voda je to jediné a vzácne, čo z prírodných bohatstiev Slovensko má.

Nikdy sa nesmie dopustiť, aby devastácia krajiny pokračovala v takom tempe a bezohľadnosti voči obyvateľom tejto krajiny a prírode ako takej.

Našim cieľom musí byť vybudovať zo Slovenska ekologicky bezpečnú krajinu na vysokej európskej úrovni.

Ochrana životného prostredia sa musí stať vo významnom rozsahu súčasťou vzdelávacieho procesu tak, ako aj prevencia či osveta.

Musíme zmeniť postoj ľudí, inštitúcií, firiem, samosprávy a štátu k tejto výzve.

Len ekologicky bezpečná krajina dáva zmysel budúcnosti a jej generáciám.


12.

ZAHRANIČNÁ POLITIKA A EÚ


Táto oblasť patrí medzi základné hodnotové piliere. Ukotvenie v štruktúrach EÚ a NATO je jediná možná politika. Pravdaže, aj povinnosti a záväzky vyplývajúce z členstva SR v rôznych medzinárodných organizáciách sú nespochybniteľné, ako aj zachovanie kontinuity zahraničnej politiky.

Čo sa týka zahraničnej politiky, je nevyhnutné rázne rozšíriť jej ekonomický a obchodný potenciál.

Slovensko musí zadefinovať užitočný rámec kooperácie na úrovni V-4, pretože zo 79 okresov je 36 prihraničných, v ktorých žije 48 % obyvateľov, presnejšie, viac ako 2,2 milióna ľudí žije v regiónoch, ktoré dokážu výraznejšie profitovať zo spolupráce so samosprávami a regiónmi v susedných štátoch.

Hlas Slovenska bude potrebné viac konštruktívne počuť v medzinárodných inštitúciách, hlavne čo sa týka EÚ, či už jej nevyhnutnej reformy, ako aj jednotlivých spoločných politík.

Jednoznačne treba podporovať existenciu v jadre EÚ, sebavedomé členstvo, ale zároveň hovoriť, že Európska únia sa musí zmeniť, reorganizovať. Musí byť omnoho flexibilnejšia, dynamickejšia v riešení problémov, ak chce "prežiť".

A rovnako ako Slovensko aj EÚ potrebuje urýchlene prijať svoju víziu na 15 - 30 rokov. Je potrebné, aby členské krajiny jednoznačne vedeli, aká má byť EÚ v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte vo všetkých svojich politikách vrátane organizačných, štrukturálnych a kompetenčných zmien, ktoré sú nevyhnutné na to, aby "prežila" či zvládla ďalšie prijímania nových členov.

Táto agenda je prioritná v oblasti zahraničnej politiky a bude ju nevyhnutné výrazne a zrozumiteľne artikulovať na všetkých fórach.

Slovenská republika a jej predstavitelia zahraničnej politiky raz a navždy musia zadefinovať svoj postoj ku krajinám smerom na východ, či ide o bývalé zväzové republiky Sovietskeho zväzu, alebo krajiny z oblasti Ázie a pod.

Je potrebné vždy presadzovať postoj, že svet nie je čierno-biely a že pre vzájomnú spoluprácu je veľmi dôležité dať signál, aké hodnoty Slovensko zdiela a do akej miery sú spoločné, kde sa nestretávame. Ale zároveň aj ekonomicko-obchodný rozmer a jeho potenciál je takisto dôležitým kritériom posudzovania vzájomnej spolupráce. Musíme sa začať rovnakým metrom pozerať na všetky svetové strany.

Nevyhnutné je požadovať od lídrov EÚ (Komisia - vedenie parlamentu) jasné formulovanie vízie EÚ ako takej.

Po voľbách do EÚ bolo potrebné rozbehnúť prácu na tvorbe tohto strategického dokumentu na všetkých riadiacich úrovniach EÚ.

Bez presne a účinne definovanej vízie EÚ - (aká má byť EÚ o 15 - 20 rokov) nie je možné zabezpečiť jej progres, a tiež dôrazne čeliť euroskepticizmu, nárastu extrémistických a separatistických tendencií.

Občania, ale aj národné politické reprezentácie musia poznať tento dokument v celej jeho horizontálnej aj vertikálnej šírke a hĺbke.

Musí sa týkať jednak spoločných riadiacich a rozhodovacích mechanizmov, jednak kompetenčných zručností orgánov EÚ vrátane nových schvaľovacích pravidiel EÚ. Únia potrebuje celkovú reformu jej poslania a cieľov.

Či už dovnútra EÚ - (členských štátov), ale aj voči zahraničným partnerom z tretích krajín.

Musia byť zreteľne stanovené jednotlivé politiky v rámci členských štátov a jasne formulovaná zahraničná politika EÚ v celom komplexe úloh a poznania súčasného stavu medzinárodného diania.

V neposlednom rade bude nutné artikulovať podmienky rovnocenného postavenia členských štátov. Merateľne a zrozumiteľne zadefinovať ekonomické pravidlá členstva EÚ, ľudsko-právne pravidlá členstva EÚ, environmentálne pravidlá členstva EÚ, sociálne a daňové pravidlá členstva EÚ a ďalšie politiky, ktoré budú výlučne alebo čiastočne spadať pod jurisdikciu EÚ a ktoré ostanú výlučne v kompetenciách národných štátov.

Podľa môjho názoru treba zmeniť aj kompetencie a právomoci EP. S možnosťou oveľa operatívnejšie zasahovať do rozhodovacích právomocí EK, či aj s možnosťou vlastnej zákonodarnej iniciatívy.

Dnes v záujme zachovania životaschopnosti Európskeho spoločenstva je nevyhnutná takáto rozsiahla reforma vrátane vízie.. EÚ musí dať svojim členom uchopiteľnú a vierohodnú nádej.

Sme presvedčení o tom, že všetky tieto reformné zmeny či vízia si budú vyžadovať ratifikáciu v národných parlamentoch, čím sa zabezpečí záväznosť pre všetky členské štáty bez toho, aby na ich napĺňanie mali vplyv striedajúce sa politické špičky v členských krajinách. (Akási revízia Lisabonskej zmluvy.)

Za samotnú zmienku stojí:

 • riešenie a zabezpečenie schengenských hraníc spoločnými silami EÚ,
 • vytvorenie Európskeho vojenského obranného paktu,
 • jasné formulovanie zmyslu, postavenia a úlohy eurozóny a jej budúcnosti.

Zo strany Európskych inštitúcií treba dať jednoznačný odkaz všetkým členským štátom EÚ, že v tomto klube sú vítaní, avšak členstvo v ňom prináša nielen vzájomné výhody, ale aj povinnosti.

Že členstvo v klube je dobrovoľné, člen Európskeho spoločenstva musí a zaväzuje sa striktne dodržiavať pravidlá tohto klubu v plnom rozsahu.

Celá reforma a posolstvo má slúžiť na získanie väčšej dôvery členských štátov v európske inštitúcie a najmä ich obyvateľov.

Len zomknutá a reformovaná EÚ dokáže úspešne a rozhodne čeliť vonkajším vplyvom zo strany iných veľmocí a zoskupení, ako: USA, Rusko, ázijské spoločenstvá a pod.

Súčasne našim partnerom ponúkne stabilný, úspešný a mierový región na vzájomnú spoluprácu.

EÚ stojí na prahu bytia či postupného odumierania (Brexit).

Som presvedčený o tom, že voči ďalším generáciám máme zodpovednosť tento jedinečný projekt uchovať, reformovať a dať mu možnosť na ďalšie desaťročia.


13.

SMART CITY


Inteligentné technológie, riešenia, aplikácie sú všade okolo nás. Náš život je čoraz viac s nimi konfrontovaný a neustále atakovaní.

Áno, radi a dobrovoľne sa s nimi stotožňujeme, vyhľadávame a využívame ich schopnosti, vlastnosti. Sú všade - v autách, telefónoch, budovách a pod. Fungujú autonómne, mnohokrát bez vzájomného prepojenia. Myslíme si, že uvedený potenciál inteligentných riešení množstva segmentov nášho života, ktoré neustále dynamicky napredujú, je potrebné komplexne využiť, vzájomne ich spájať, integrovať tak, aby ich kapacita bola využitá v maximálnej možnej miere pre mestá, regióny, krajinu či občana.

Je najvyšší čas poľudštiť džungľu smart technológií, vytvárať koncepcie a architektúru na ich humanizáciu s cieľom uľahčenia, skvalitnenia a zefektívnenia nášho každodenného života.

Aby technológie prinášali obyvateľom šetrenie financií, času, menej stresu, a benefity z toho plynúce mohli investovať pre seba, svoju rodinu či blízkych.

Pre mestá, regióny, či Slovensko budú prinášať ďaleko efektívnejšie, ekologickejšie, bezpečnejšie, transparentnejšie spravovanie územia, čím automaticky nastáva ekonomický, hospodársky rast regiónov. Inteligentný región je región budúcnosti, ktorý je vľúdny k svojim obyvateľom a zároveň spĺňajúci atribúty priestoru trvalo udržateľného života.

Budovanie inteligentných regiónov vyžaduje existenciu vízie v celej šírke a spektre poznania inteligentných riešení a zároveň všetkých činností a služieb, ktoré územie poskytuje, respektíve musí poskytovať pre život.

Inteligentným riešeniam sa nedá vyhnúť, pokrok sa nedá zmeniť, či sa nám to páči, alebo nie, nastala "smart revolúcia".

Ak túto výzvu v našich mestách a regiónoch či Slovensku uchopíme včas, rozumne a koncepčne je viac ako isté, že snaha o "Trvale udržateľný rozvoj a život" sa naplní omnoho rýchlejšie, humánnejšie, ekologickejšie a ekonomickejšie. Nehovoriac už o významných bezpečnostných parametroch takéhoto smart regiónu.

Ukazuje sa, že je nevyhnutné pracovať na takejto vízii, vytvoriť jednotnú architektúru riešení či po stránke obsahu a filozofie a taktiež technológií. Inteligentné riešenia totiž nie sú len o technológiách, ale v prvom rade o ľuďoch - užívateľoch týchto riešení, ich postupný prerod a identifikácia s prostredím. Smart prostredie nie je individualita, ale komunita zachovávajúca v maximálne možnej miere súkromie, osobnú integritu a jedinečnosť užívateľa.

Inteligentné riešenia nám pomôžu budovať identitu miest, obcí, regiónov, Slovenska, aj vďaka vytváraniu centier zdielaných služieb. Obyvatelia si aj vďaka smart vytvoria iný emočný vzťah k miestu, kde žijú, pracujú a vychovávajú svoje deti. Na báze smart riešení spojených s gazdovským rozumom budeme aktívne tvoriť funkčné regióny, ktoré budú vo svojom území garantovať dostupnosť, kvalitu a efektivitu verejných služieb a orientovať sa na alternatívne financovanie municipálneho rozvoja, lebo európske štrukturálne a investičné fondy nie sú jediný ani kľúčový nástroj financovania regionálneho rozvoja. Okrem nich máme ako na dlani ponuku PPP projektov, možnosti prameniace v komunálnych dlhopisoch, takisto napríklad úverové mechanizmy Európskej investičnej banky. To všetko sú ďalšie príležitosti financovať reálne, užitočné a udržateľné rozvojové impulzy v regiónoch.

Smart riešenia sú investícia do budúcnosti pre nás, naše deti či ďalšie generácie.


14.

OCHRANA INTERNETOVÉHO PRIESTORU A SOCIÁLNYCH SIETÍ


Voľby do národných parlamentov, prezidentské voľby i voľby do EÚ sa v poslednom čase, a nie len na Slovensku, stali hlavne na internete terčom šírenia nepravdivých správ, hoaxov, dezinformácií, ohovárania a pod. Rovnako sa tento problém objavil v plnej nahote aj v boji s pandémiou Covid-19.

Šírenie nepravdivých správ, hoaxov, konšpiračných teórií, šikany, urážania a osočovania, či manipulatívneho ovplyvňovania politickej scény sa stalo fenoménom tejto doby, a to nie len na Slovensku.

Tento fenomén je taký rozšírený, nekontrolovaný a taký nebezpečný, že bude nevyhnutné zo strany európskych inštitúcií okamžite konať. Veľmi rýchlo, rázne a nekompromisne.

Ukázalo sa, že veľké sociálne siete, ktoré sú najväčšími platformami a prostredníctvom ktorých sú tieto dezinformácie šírené, nie sú ochotné (čiastočne schopné) zamedziť takýmto praktikám.

Národné štáty sú veľmi malé na to, aby dokázali komunikovať a ovplyvniť činnosť týchto veľmi bohatých a nadnárodných spoločností.

Aj tu vidím nezastupiteľnú úlohu orgánov a inštitúcií EÚ.

Šírenie takýchto správ sa ukázalo natoľko nebezpečné, že začínajú ovplyvňovať politickú atmosféru vrátane volieb v jednotlivých členských štátoch či volieb do EÚ.

EÚ sa snaží tento fenomén dnešnej doby riešiť, no neúspešne. Tento patologický jav sociálnych sietí a internetu v spojení s anonymitou veľmi výrazne a nebezpečne ohrozuje demokraciu či slobodu slova. V neposlednom rade väčšina anonymných príspevkov v akejkoľvek forme napĺňa podstatu trestných činov v zmysle platnej legislatívy jednotlivých členských štátov EÚ.

Podľa nášho názoru opatrenia, o ktoré sa snaží EÚ, sú a budú málo účinné. Či už medzi ne patrí filtrovanie takýchto správ, cenzúra, mazanie, blokovanie profilov a podobne, všetky sú málo efektívne a dajú sa hravo obísť.

Rozšírenie fenoménu Black PR agentúr a ich zneužívanie v politickom súboji alebo v komerčnej sfére je natoľko nebezpečné a škodlivé, že vážne ohrozujú stabilitu demokracie a fungovania štátu, ako aj obchodnú a komerčnú sféru a rovnú fair-play súťaž.

Jedna z ciest, ako rázne zamedziť šíreniu tohto "vírusu", je zakázať anonymitu.

V dnešnej vyspelej smart civilizácii je veľmi jednoduché softvérovo a technologicky nastaviť spomínané platformy a weby tak, aby prihlásenie a následné užívanie bolo možné len cez identifikáciu ID karty užívateľa. V tom momente nie je možné dané platformy užívať a zároveň zneužívať anonymne.

Čo sa týka maloletých (bez ID kariet), ich prístup na platformy bude možný len cez ID identifikátor rodiča, resp. zákonného zástupcu, ktorý zároveň čiastočne nesie aj trestno-právnu zodpovednosť za činnosť maloletej osoby zverenej do jeho starostlivosti..

Takto orgány činné v trestnom konaní budú môcť okamžite identifikovať osobu (fyzickú alebo právnickú - ID karta konateľa, resp. poverených zamestnancov) a v prípade porušenia zákona okamžite konať aj ex offo. Tak isto aj poškodeným osobám či subjektom takéto opatrenie umožní sa v prípade poškodenia účinne právne brániť.

Podľa nášho názoru je to jedno z mála účinných opatrení, ktoré môže odstrániť do veľkej miery negatívny fenomén internetu ako takého.

EÚ si musí uvedomiť, že internet nie je wild west.

Ak to EÚ nezačne rázne riešiť, sme presvedčení, že nebude ohrozená len demokracia, ale aj civilizácia a nahradí ju anarchia obludných rozmerov.

Naliehavá je potreba iniciovať v EÚ tieto témy, budeme všetkými dostupnými prostriedkami konať tak, aby akcelerovanie riešenia takýchto tém nadobudlo dynamiku a čo v najkratšom možnom čase sme videli reálne kontúry vyššie uvedených riešení a zmien.

Strata anonymity nie je stratou slobody slova či prejavu. Práve naopak.


15.

POVINNÉ ZAVEDENIE IQ A EQ TESTOV


Som presvedčený o tom, že okrem zmeny systému v nastavení riadenia spoločnosti či krajiny musí prísť aj k zmene a nastaveniu pravidiel pre kandidátov uchádzajúcich sa o politickú či odbornú verejnú funkciu.

Kandidát na politickú funkciu

Riadenie štátu či samosprávy si vyžaduje ruka v ruke s vývojom spoločnosti čoraz vyššie zručnosti a schopnosti tieto procesy zvládnuť či ovládať, alebo aj predvídať.

Funkcia politika (či na štátnej alebo regionálnej úrovni) si vyžaduje nielen odborné predpoklady, ale aj osobnostné, morálne a ďalšie zručnosti.

Musíme si raz a navždy uvedomiť, že politik veľmi zásadne a vážne ovplyvňuje náš každodenný život, chod spoločnosti, regiónu, mesta či obce.

Z toho dôvodu by mali byť na politikov kladené tie najprísnejšie kritériá na predpoklady vykonávať takýto zodpovedný post v spoločnosti.

V súčasnej dobe už nestačí len to, že bol zvolený vo voľbách a má dôveru voliča (zvlášť nie pri dnešnom volebnom systéme).

To, že je to málo, vidíme u prevažnej časti politikov denno-denne v priamom prenose, ako ďaleko to môže v spoločnosti zájsť, keď si zvolíme politika, ktorý nemá ani len základné predpoklady, aby takú významnú funkciu mohol zastávať. Absolútny deficit odborných, ale aj emocionálnych hodnôt. A mnohí z nich sú často pre voliča anonymní, sú len na "súpiskách" politických strán.

Stačí, že je buď v správnej strane, alebo marketingovými zručnosťami povrchne presvedčí verejnosť o svojej kandidatúre. Väčšinou vytriezvenie z takejto voľby u voliča prichádza veľmi skoro, no politik je zvolený a náprava už nie je možná.

Mohli by sme uviesť desiatky dôvodov, ktoré podporujú našu myšlienku, ale za všetky stačí snáď jeden argument, ako je väčšina politikov vnímaná verejnosťou. A odpoveď je jasná.

Bude nevyhnutné, ak chceme aby v politike pôsobili tí schopní, v zákone o voľbách (bude platiť pre všetky typy volieb a ich úrovniach) presadiť zákonnú podmienku pre všetkých kandidátov na možnú účasť v tomto procese absolvovanie IQ a EQ testov. (zatiaľ pracovný názov)

Každý kandidát bude povinný absolvovať tieto testy u certifikovaného špecialistu a jeho vyhodnotenie predložiť ako súčasť listín potrebných na splnenie formálnych podmienok na kandidatúru vo voľbách.

Certifikované pracovisko by po vyhodnotení testovania stanovilo rating (na základe presných všeobecne platných odborných pravidiel) kandidáta na výkon takejto funkcie (napr. na stupnici 1-5).

Nad celým procesom by dohliadalo odborné pracovisko, ktoré by jednak zodpovedalo za vypracovanie testov, metodiky ich vyhodnocovania a zároveň by udeľovalo certifikácie pre regionálne pracoviská, ktoré by boli autorizované na vykonávanie, vyhodnocovanie testov a udeľovanie ratingu kandidátom.

Pracoviská by boli certifikované celoplošne a proporčne na celom území SR. (Pravdepodobne súkromné, ale aj verejné psychologické ambulancie a pod.)

Testovanie by bolo povinné pre všetkých kandidátov, bolo by spoplatnené a náklady s ním spojené by si hradil každý kandidát sám. Náročnosť testov by bola prispôsobená k funkcii, na ktorú občan kandiduje.

Kandidát je povinný zverejniť takto získaný rating a zároveň by bol rating (číslo) aj súčasťou kandidačných a volebných listín pri mene každého kandidáta.

Prípadne aj neúspešný kandidát (napr. s ratingom 5) má právo sa uchádzať a kandidovať vo voľbách. No súčasne volič bude mať právo poznať jeho rating a podľa tohto ukazovateľa sa rozhodnúť pri voľbe.

Zastávame názor, že takáto zákonná požiadavka skvalitní výber kandidátov a umožní voličom sa kvalifikovanejšie rozhodnúť.

Kandidát na významnú riadiacu funkciu v štáte

Taktiež bude nevyhnutné presadzovať takúto zákonnú povinnosť testovania aj pri obsadzovaní významných výkonných manažérskych postov v krajine. Rovnako na celoštátnej, ako aj regionálnej úrovni.

Kandidáti o takéto posty budú povinní doložiť certifikát z takéhoto testovania a zverejniť ho. Pridelený rating z testu bude súčasť osobných podkladov kandidáta vo výberovom konaní.

Testovanie by sa týkalo výkonných pozícií ,ako napríklad:

- členovia vlády (ak test neabsolvoval ako kandidát na poslanca),

- vysokí štátni úradníci ministerstiev (rozsah sa presne vymedzí, min. generálni riaditelia, vedúci úradov a pod.),

- štátni tajomníci,

- generálni riaditelia, riaditelia a vysokí manažéri všetkých štátnych podnikov a inštitúcií, či príspevkových, rozpočtových, akciových spoločností alebo spoločností s ručením obmedzeným patriacich do zriaďovateľskej pôsobnosti štátu či samospráv.

- pre spoločnosti, kde je štát alebo samospráva akcionár, resp. podielnik, aj v tomto prípade pre vrcholových manažérov štátu či samospráv, ktorí v jeho mene vykonávajú akcionárske práva,

- taktiež by sa to malo týkať výberu generálneho prokurátora, Súdnej rady, sudcov najvyššieho súdu, funkcionárov policajných zložiek, NGŠ a členov GŠ, šéfov tajných služieb, NBÚ, guvernéra a viceguvernéra NBS a podobne. (vývojom sa to upresní)

Veľmi dôležité je, že so zmenou systému riadenia štátu, spoločnosti, regiónov či samosprávy je takisto nevyhnutné zmeniť aj spôsob uchádzania sa o významné či už politické, alebo manažérske pozície, ktoré významne ovplyvňujú každodenný život občanov, regiónov či Slovenska.

Nestačí len zmeniť systém územnosprávneho členenia, volebného systému alebo riadenia krajiny, treba aj do systému vložiť čo najkvalitnejších ľudí.

Len tak sa nám podarí budovať úspešné a sebavedomé Slovensko regiónov s jasnou víziou pre krajinu, v ktorej budeme radi žiť


16.

ÚRAD ŠTÁTNEJ SLUŽBY


Myslím si, že nadišiel čas na opätovné vytvorenie tohto úradu. Už navždy je potrebné zabrániť po každých voľbách celoplošným a kobercovým výmenám štátnych úradníkov na všetkých stupňoch riadenia, veľakrát až po "upratovačku".

Štátna správa sa musí profesionalizovať a stabilizovať. Štátny úradník potrebuje istoty, aby sa rozhodoval a pracoval profesionálne, odborne v prospech občanov, a nie v prospech politikov či ich lobistov, čoho sme už roky svedkami.

Štátny úradník potrebuje stabilitu, perspektívu a víziu svojho profesionálneho rastu.

Takýmto garantom pre štátnych úradníkov (rozumej aj regionálnych a samosprávnych) by mal byť Úrad pre štátnu službu.

Ak raz štátny úradník splní všetky kritériá na výkon v štátnej službe, musí mať garantované istoty. Mal by po primeranej skúšobnej dobe získať štátnu definitívu, ktorá ho má chrániť pred politickými rozmarmi politikov a musí mať pocit, že politici sa menia, ale on ostáva, ak si plní všetky povinnosti vyplývajúce zo Zákonníka práce a pracovnej zmluvy, či spĺňa podmienku bezúhonnosti pred zákonom.

Definitívou pracovníka štátnej a verejnej správy by časom mali disponovať odborníci a experti v čo najširšom meradle na všetkých stupňoch riadenia.

Musia prejsť výberovými konaniami, splniť kritériá a po skúšobnej dobe získať definitívu.

Politici by mali právo vymeniť a personálne obsadiť len najbližších svojich spolupracovníkov v rámci sekretariátov.

Len vzdelaný, skúsený, autonómny a charakterný štátny úradník dokáže spravovať veci verejné v prospech krajiny a jej obyvateľov.


17. 

ZÁKON O TRESTNOPRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI ŠTÁTU


Je najvyšší čas prijať zákon o hmotnej zodpovednosti politikov a manažérov štátu za spôsobenú škodu na všetkých úrovniach riadenia vrátane samosprávy.

Politici si musia konečne uvedomiť, že spravujú náš spoločný majetok. Sú povinní ho spravovať jednak v zmysle zákona a jednak v súlade s morálkou. Politici majú obrovskú zodpovednosť za správu nášho spoločného majetku a ako vidíme, už desaťročia ho spravujú v duchu hesla "z cudzieho krv netečie".

Každý politik musí niesť nielen osobnú, morálnu a politickú zodpovednosť za správu majetku, ale aj hmotnú. Musí vedieť, že keď zlyhá, tak okrem politickej zodpovednosti bude konfrontovaný aj s hmotnoprávnou zodpovednosťou so všetkými dôsledkami, či spáchal skutok úmyselne, alebo z nedbanlivosti.

Vyzerá to ako jediná možná cesta na vytvorenie tlaku k väčšej zodpovednosti pri spravovaní spoločného majetku. Apelovať na ich morálku, ako vidieť, nestačí. To isté musí platiť aj pre zástupcov štátu vo firmách či už na pozíciách generálnych riaditeľov, výkonných manažérov, či členov predstavenstiev alebo dozorných rád.

Tento zákon významne prispeje k potláčaniu klientelizmu, korupcie a rozkrádaniu nášho spoločného majetku.


ZÁVER

Nezastupiteľné miesto pri kreovaní politických rozhodnutí má komunikácia s odborovými zväzmi, profesijnými organizáciami, spoločenskými združeniami či organizáciami. Sú to partneri na národnej aj regionálnej úrovni. Treba s nimi sedieť za jedným stolom pri formovaní politík v rámci Slovenska alebo regiónu. Musíme ich počúvať, rešpektovať, viesť permanentný dialóg a spolu s nimi vytvárať základné predpoklady úspešného Slovenska či regiónu.

Musíme komunikovať aj s cirkvami pôsobiacimi na Slovensku. Sú historicky neoddeliteľnou súčasťou našej krajiny, našich regiónov. Od nepamäti formovali našu spoločnosť, ich úloha v našej spoločnosti je nezastupiteľná. Preto ich názorom a postojom musíme načúvať a zároveň spoločne hľadať vzájomne výhodné a rozumné prieniky pri tvorbe jednotlivých politík štátu či regiónu.

Uvedený Program "Slovensko Regiónov" je len základný dokument s návrhmi na zmenu riadenia Slovenska.

Už nie je možné dookola komunikovať tie isté témy - ako takmer celé politické spektrum, nie je možné sa hrať na dobrých a zlých - a polarizovať či rozdeľovať a nálepkovať ľudí.

Politický systém Slovenska sa postupne dostáva do krízy, neponúka uchopiteľné riešenia, ako ju prekonať - ako zbaviť Slovensko "blbej nálady" a ľudí beznádeje.

Program "Slovensko Regiónov" prichádza s novou koncepciou, odvážnymi riešeniami, často až šokovou terapiou pre Slovensko a jej občanov, prichádza so zmenou systému.

Už nie je čas sa hrať na našich a vašich, či na ľavicové alebo pravicové riešenia.

Občan a región rozumie len jednému - "dobrému alebo zlému" riešeniu pre krajinu, región či jeho občana.

Treba jasne a dôrazne zadefinovať budúcnosť Slovenska.

Nie, aby sa politici neustále pozerali do jej krátkej histórie - kriminalizujú, rozdeľujú, rozoštvávajú a neponúkajú riešenia či vízie.

To neznamená, že treba za minulosťou urobiť hrubú čiaru. Práve naopak - "padni komu padni" a nastaviť prácu orgánov činných v trestnom konaní tak, aby konali slobodne bez politického vplyvu a v zmysle práva a nezávisle. To je jedna z priorít.

Slovensko potrebuje nádej

Tento politický systém sa už nedá donekonečna len vylepšovať. Treba prestaviť jeho mechanizmy, pokúsiť sa o reštart a postupne vrátiť ľuďom a Slovensku nádej, právny štát a odborné vedenie.

Musíme nadobudnúť emóciu, že sme hrdý na naše Slovensko a regióny, že nám občanom sa oplatí žiť v našej milovanej krajine, regióne, meste či obci.

Zásadné zmeny je potrebné hlavne zrozumiteľne a dôveryhodne odkomunikovať s občanom, aby pochopil, že sú prospešné pre ľudí, nevyhnutné pre Slovensko a regióny.

Na začiatku takejto zmeny Slovenska ide skôr o technicko-legislatívny proces, avšak nesmierne dôležitý a nevyhnutný.

Rovnako dôležité je presvedčiť občana - voliča, aby sa začal správať aktívne pri správe vecí verejných.

Podstatné je, že politik na akejkoľvek úrovni, či už ústrednej, regionálnej alebo komunálnej, v prvom rade slúži občanom.

Občan - volič si musí uvedomiť, že je nesmierne dôležité, aký politik či politici budú spravovať veci verejné na všetkých úrovniach riadenia štátu. Volič musí pochopiť, že voľba týchto zástupcov, ich činy a rozhodnutia budú na dlhú dobu ovplyvňovať jeho život, či už priamo alebo nepriamo.

Musí si uvedomiť, že politik sa bude správať len tak, ako mu to dovolí volič. Aj toto je jeden z pilierov demokracie.

Musí byť jasné, že takáto zmena Slovenska si bude vyžadovať aj novú Ústavu Slovenskej republiky. No ak sa chce Slovensko posunúť ďalej, ak chce byť úspešnou krajinou s úspešnými regiónmi a spokojnými občanmi, je to nevyhnutný predpoklad.

Už nemôžeme Ústavu Slovenskej republiky donekonečna novelizovať, ohýbať a prispôsobovať rôznym práve vládnucim politickým zoskupeniam. Ústava nie je trhací kalendár.

Slovensko si zaslúži modernú ústavu spĺňajúcu všetky atribúty modernej európskej spoločnosti.

Načase je prepísať "mečiarovu" Ústavu SR.

Ústava musí slúžiť krajine, chrániť občanov, musí byť zárukou stability, práva a bezpečia, či morálky.

Je jasné, že Program "Slovensko regiónov" je veľmi ambiciózny. Je to len synopsis toho, ako môže vyzerať nové Slovensko. Vyžaduje si dôkladné odborné rozpracovanie.

pochopiteľne takéto zásadné zmeny nie je možné urobiť zo dňa na deň. Vyžadujú si hĺbkovú analýzu a legislatívnu prípravu. Takéto zmeny je možné prijať postupne, v dostatočnom predstihu pred ich účinnosťou.

Bude v prípade akceptácie takýchto zmien občanmi nevyhnutné pripraviť časovú os kedy jednotlivé zmeny nadobudnú účinnosť.

Viem, je to šok, a mnohí budú tvrdiť, že sa to nedá. Všetko sa dá, len treba chcieť.

Aj samostatné Slovensko politicky a administratívne vzniklo za pár mesiacov.

V prvom rade ide o občana a jeho dôstojný trvalo udržateľný život.

Ide o hrdé, dôstojné, sebavedomé Slovensko s európskymi hodnotami, ekonomicky prosperujúce a medzinárodne akceptované s vysokým morálnym kreditom.

Prioritou bude čo najrýchlejšie a nekompromisne stierať regionálne rozdiely, a to v prvom rade v rámci SR, ale rovnako aj v rámci EÚ.

Program "Slovensko Regiónov" spolu s Vami môže zmeniť Slovensko.


NÁVRH NA PREROZDELENIE MANDÁTOV DO REGIONÁLNYCH PARLAMENTOV


BRATISLAVA

Počet obyvateľov 650 838, koeficient prepočtu 1306/mandát, počet poslancov 52


ZÁPADOSLOVENSKÝ REGIÓN

Počet obyvateľov 1 828 428, koeficient prepočtu 24058/mandát, počet poslancov 76


STREDOSLOVENSKÝ REGIÓN

Počet obyvateľov 1 340 811, koeficient prepočtu 23943/mandát, počet poslancov 56


VÝCHODOSLOVENSKÝ REGIÓN

Počet obyvateľov 1 623 043, koeficient prepočtu 23868/mandát, počet poslancov 68